ระบบจองโฮสเทลออนไลน์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจองโฮสเทลออนไลน์
Online Hostel Reservation System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนศร พูลกิจวัฒนา
Mr. Thanasorn Poolkijwattana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สรายุทธ  อินทรเสมา
Mr. Sarayut  Intrasema
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ธนศร  พูลกิจวัฒนา. (2561). ระบบจองโฮสเทลออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

 ระบบการจองห้องพักของหรรษาโฮสเทลจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าและการเก็บข้อมูลการใช้เตียงของโฮสเทลเพื่อใช้ในการอัพเดทสถานะของห้องพักและเตียง อีกทั้งลูกค้าต้องการสั่งอาหารและดูเมนูอาหารจะต้องสั่งที่พนักงานโดยตรง ดังนั้นในบทความนี้จึงนำเสนอการจัดทำระบบจองโฮสเทลออนไลน์ เพื่อใช้ในการจองห้องพัก และสั่งอาหารได้ผ่านเว็บไซต์ โดยที่ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิกและจองห้องพักก่อนถึงจะสามารถสั่งอาหารได้ อีกทั้งยังสามารถชำระเงินได้ อีกทั้งการที่ลูกค้าสมัครสมาชิกยังเป็นการเก็บข้อมูลของลูกค้าอีกด้วย ระบบจองโฮสเทลออนไลน์นี้เขียนด้วยภาษาPHP มีการเก็บฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin

คำสำคัญ: โฮสเทล, พีเอสพี, พีเอสพีมายแอดมิน


Abstract

Booking system of Hansa hostel needs data storage for guest profiles and accommodation. This data is used for updating available rooms and bed, and also a purchase history of food and beverage that have been ordered directly from staff. Therefore, this article presented an online booking system of this hostel for booking rooms and ordering some food & beverage from the website. The guests have to register and book the room first, then they will be able to order food & beverage, and finally pay the money. The guest profiles and other data will also be kept in this system. This online hostel booking system was written with PHP and stored the data by phpMyAdmin.

Keywords:  Hostel, PHP, phpMyAdmin.


ระบบจองโฮสเทลออนไลน์ |Online Hostel Reservation System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 554
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print