ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน

Last modified: November 21, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน
Display and control of air conditioner by IOT
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนากร จวงเจิม, นายพศวัต ไกรศรีสมบัติ
Mr. Thanakorn Chuenggeme, Mr. Potsawat Kraisrisombat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภูสิษฐ์  วงศ์เจตจันทร์
Mr. Phoosis Wongjetjun
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธนากร จวงเจิม และ พศวัต ไกรศรีสมบัติ. (2560). ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จที่ได้มาตรฐาน เช่น เสาเข็ม แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง งานบริการขนส่งสินค้าโดยพนักงานที่มีความชำนาญในด้านการขนส่ง งานบริการตอกเสาเข็มและติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยทีมงานช่างตอกเสาเข็มที่มีความชำนาญและทีมงานวิศวกรเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการตอกเสาเข็ม

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานใช้แนวคิดไอโอที (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) โดยใช้โหนดเอ็มซียู อีเอสพี8266 ส่งค่าอินฟราเรดที่ใช้เปิดปิดเครื่องปรับอากาศและวัดอุณหภูมิที่หน้าเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถใช้งานได้ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่นและเว็บแอพพลิเคชั่นที่ใช้ภาษาจาวาสคริปต์ในการเขียน โดยติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มไฟร์เบส ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศของบริษัทได้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ และยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามนโยบายการประหยัดพลังงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: ควบคุมเครื่องปรับอากาศ, ไอโอที, จาวาสคริปต์,  ไฟร์เบส


Abstract

ASIA GROUP (1999) CO., LTD. Production and distribution of concrete products, such as concrete pile, prestressed concrete. Freight forwarding by skilled transport personnel. Pile work and installation of concrete products by skilled piling team and engineering team to advise on pile driving.

Display and control of air conditioner by IOT is based on the concept of IOT (Internet of Things) using the nodeMCU ESP8266. Send the infrared to the air conditioning and temperature in front of the air conditioner. It can be used by mobile applications and web applications that use javascript to write. By contacting the database through the Firebase platform. It facilitates the opening and closing of air conditioners in both on-site and off-site locations. It also helps executives monitor their energy efficiency policies effectively.

Keywords: Air conditioning, IOT, Javascript, Firebase.


ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง | Display and control of air conditioner by IOT

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 68
Previous: ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง
Next: เว็บแอ๊ปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ