ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง
Maintenance Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเกียรติศักดิ์ ศรีดาชาติ, นายวัชรินทร์ วรสุขวณิช
Mr. Kiattisak Sridachat, Mr. Watcharin  Worasukwanit 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภูสิษฐ์  วงศ์เจตจันทร์
Mr.Phoosis Wongjetjun
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

เกียรติศักดิ์ ศรีดาชาติ และ วัชรินทร์ วรสุขวณิช. (2560). ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายระบบขนส่ง ดำเนินธุรกิจหลักในลักษณะ จ้างเหมา ออกแบบ จัดหา พัฒนา ผลิต ติดตั้ง ทดสอบและส่งมอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษทั้งแบบ เงินสดและแบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบตรวจสภาพการจราจรและควบคุม ดูแลความปลอดภัยบนทางพิเศษ ระบบดูแลความปลอดภัยในอาคาร รวมไปถึงการให้บริการฝึกอบรมและซ่อมบำรุงเพื่อให้ลูกค้าสามารถ ใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เว็บแอ๊ปพลิเคชั่นสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงใช้ภาษาพีเอชพีในการเขียนร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โดยใช้พีเอชพีมายแอดมินในการจัดการฐานข้อมูล ทำให้ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงสะดวกและรวดเร็ว ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการแจ้งซ่อม ประวัติการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ รวมทั้งสามารถจัดการการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง เมื่อระบบเสร็จสิ้นได้ทำการออกรายงานไปใช้พบว่า รายงานดังกล่าวสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ ทำให้การปฏิบัติงานในบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, การซ่อมบำรุง, พีเอชพี, มายเอสคิวแอล


Abstract

Loxley.Co.,Ltd. The Transportation Systems Department is mainly as a system integrator provides a design, procurement, development, manufacturing, installation, testing and delivery of Toll Collection System either manually or electronically, Traffic Surveillance and Control System on expressway, and Building Security System. We also provide training and maintenance services for customers to use the system continuously and effectively.

Web application for maintenance management using PHP language to write in conjunction with the use of SQL database. Using PDM Database to manage database. Provides quick and easy maintenance management. Easy to query You can also check the repair information. Device Repair History It can also handle the prompt and accurate repair of equipment. And when the system was finished, the report was used. This report can help solve any problems that may arise and make the operation of Loxley Public Company Limited more convenient, faster and more efficient.

Keywords:  Management, Maintenance, PHP, MySQL.


ระบบการบริหารงานซ่อมบำรุง |  Maintenance Management System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 621
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print