ระบบสารสนเทศจัดการหอพัก

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบสารสนเทศจัดการหอพัก
Dormitory Management Information System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจิตริน ไม่หวาดยุทธ
Mr. Jitarin Maiwadyut, 6105100006
นายธนพจน์ ตันติสุขุมาลย์
Mr. Thanapot Tantisukumarn, 6105100007
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

จิตริน ไม่หวาดยุทธ และธนพจน์ ตันติสุขุมาลย์. (2565). ระบบสารสนเทศจัดการหอพัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Maiwadyut J., & Tantisukumarn T. (2022). Dormitory management system. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

ระบบบริหารจัดการหอพักได้จัดทําขึ้นมาเพื่อการอํานวยความสะดวกในการบริหารและ จัดการหอพักที่สามารถช่วยจัดการข้อมูล เพิ่มความแม่นยําและรวดเร็ว ลดความซํ้าซ้อน ในการดําเนินธุรกิจและลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ โดยคณะผู้จัดทําใช้โปรแกรม Microsoft Visual Code 2020 ในการออกแบบหน้าจอส่วนผู้ใช้ต่างๆ ใช้ภาษา PHP เวอร์ชั่น 8.1 ในการเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม XAMPP 8.1.6 ในการจัดการฐานข้อมูล ระบบบริหารจัดการหอพัก สามารถใช้งานในด้านการจัดการข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน บันทึกใบสัญญาเช่า คํานวณค่าใช้จ่ายในใบแจ้งหนี้ เป็นต้น ช่วยอํานวยความสะดวกในการบริหารและจัดการหอพัก ได้อย่างแม่นยํา มีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: บริหารจัดการ, สัญญาเช่า, หอพัก


Abstract

The dormitory management system was established for a convenient management system to smoothly run a business with many benefits such as, data management, increased accuracy and speed, redundancy and paper waste reduction. The researchers used Microsoft Visual Code 2020 to create the user interfaces, PHP V. 8.1 as the scripting language, and XAMPP 8.1.6 to create the data management system. The dormitory management system was used for information management in many ways such as, customer and employee database, rental contracts, and calculated the invoice expenses. The dormitory management system will facilitate in running the business precisely and efficiently.

Keywords:  rental contracts, dormitory, management system.


ระบบสารสนเทศจัดการหอพัก|Dormitory Management Information System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 479
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print