ระบบบริหารจัดการหอพัก

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารจัดการหอพัก
Dormitory Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
น.ส.นภามาศ ขุนทรง, น.ส.จิราภา ประกอบผล, น.ส.สุปาณี ปิ่นทอง
Miss Napamas Khunsong, Miss Jirapha Prakobphol, Miss Supanee Pinthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

นภามาศ ขุนทรง, จิราภา ประกอบผล และสุปาณี ปิ่นทอง. (2565). ระบบบริหารจัดการหอพัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Khunsong N., Prakobphol J., & Pinthong S. (2022). Dormitory management system. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาคนิพนธ์ระบบบริหารจัดการหอพัก เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารหอพักให้สามารถรองรับการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้นและลดระยะเวลาการทำงานของผู้ใช้งาน โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์ ซึ่งระบบบริหารจัดการหอพักที่ได้พัฒนาขึ้นมายังช่วยเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล โดยระบบมีความถูกต้องและแม่นยำ เช่น การจองห้องพัก การทำสัญญา การคำนวณค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก ระบบดังกล่าวยังสามารถช่วยในการจัดการข้อมูลหอพัก ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลสัญญาเช่า และข้อมูลการสั่งซื้อ รวมทั้งยังช่วยจัดการในการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในหอพักจากผู้ผลิต คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการหอพักโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้ Microsoft SQL Server 2019 ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ เพื่อช่วยให้การทำงานของผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของความสะดวกในการใช้งาน ลดระยะเวลาการทำงานและความปลอดภัย ความถูกต้องของข้อมูล

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล, ระบบบริหารงาน, หอพัก


Abstract

The objectives of this thesis on dormitory management system were to develop the dormitory management system for more convenient working support and reduce the working time of users by bringing a computer to develop the system to benefit. The dormitory management system has been developed also helps with information security. The system is accurate and precise such as reservation, contracting, calculating costs during the stay. The system can also help manage dormitory information, customer information, employee information, lease information and ordering information, as well as helping to manage the purchase of equipment used in the dormitory from the manufacturer. We have analyzed and designed a dormitory management system using Microsoft Visual Studio 2019 to develop the program and Microsoft SQL Server 2019 to manage the database of the system to user’s work more efficient, easy to used, reduce working time, security and data accuracy.

Keywords: Database, Dormitory, Management System.


ระบบบริหารจัดการหอพัก|Dormitory Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 915
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print