การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย WordPress

Last modified: July 4, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย WordPress
Electronic Commerce System Development using WordPress
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายวชิรวิทย์ พุ่มทองคำ
Mr. Vachirawit Phumtongkum
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ – Miss Janya Yamcharoen
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตร์ (Science)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2566 (2023)

บทคัดย่อ

     บริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจในการให้บริการระบบ ERP ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ สำหรับการบริหารงานธุรกิจทุกฟังก์ชัน และให้บริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายให้ทำการค้นคว้า พัฒนา และทดสอบระบบตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อเป็นระบบต้นแบบ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายด้วยตนเอง จึงเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน WordPress ผลการทดสอบระบบสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย เพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ง่าย นำระบบไปใช้งานได้ทันที

คำสำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, คลาวด์, ระบบบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรม


Abstract

     Absolute Management Solutions Company Limited operates cloud-based ERP systems for managing business functions and offers customized e-commerce services according to user needs. As, a cooperative education student, I was assigned to research, develop, and test the system based on customer requirements and to create an electronic commerce prototype system focused on allowing users to easily modify data by themselves. WordPress, a pre-built program for developing web applications, was chosen. The test results showed that the system could be easily updated, new functions could be added effortlessly, and the system could be immediately deployed.

คำสำคัญ: electronic commerce, cloud, enterprise resource planning


อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ – Miss Janya Yamcharoen, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science), วิทยาศาสตร์ (Science), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science, 2/2566 (2023)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print