การสร้างสื่อเสมือนจริงสามมิติด้วยโปรแกรม Meta Spark Studio

Last modified: July 4, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การสร้างสื่อเสมือนจริงสามมิติด้วยโปรแกรม Meta Spark Studio
Creating Augmented Reality with 3D Model using Meta Spark Studio
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นายวรายุส สายสี
Mr. Warayut Saisi
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ – Miss Janya Yamcharoen
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตร์ (Science)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2566 (2023)

บทคัดย่อ

     บริษัท วายวีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีเชี่ยวชาญในการผลิตคอนเทนต์ และพัฒนา เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เพื่อสร้าง ประสบการณ์และการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ผู้จัดทำได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ทำการศึกษาเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และโปรแกรม Meta Spark Studio เพื่อพัฒนาสื่อเสมือนจริงสามมิติในการโปรโมทภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Out of The Nest ที่กำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ โดยสื่อเสมือนจริงที่พัฒนาจะประกอบด้วยเอฟเฟกต์ต่างๆ ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้จริง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้ผ่านสื่อโซเชียล Facebook และ Instagram

คำสำคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, สื่อเสมือนจริง, สื่อสังคมออนไลน์


Abstract

     YVR Company Limited is an expert in content production and technology development, specializing in Virtual Reality (VR) technology. The company focuses on using these technologies to create valuable experiences and learning opportunities for users. I, a cooperative education student, has been assigned to study Augmented Reality (AR) technology and the Meta Spark Studio program in order to develop 3D virtual media to promote the animated film “Out of The Nest,” which is about to be released in theaters. The developed virtual media will include various interactive effects that users can engage with through social media platforms Facebook and Instagram.

คำสำคัญ: Virtual Reality, Augmented Reality, Social Media


อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ – Miss Janya Yamcharoen, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science), วิทยาศาสตร์ (Science), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science, 2/2566 (2023)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 24
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print