การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: July 8, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Ergonomic Risk Assessment of The Garbage Picker: C&G Environmental Protection (Thailand) Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายโกสินทร์ แก่นอากาศ
Mr. Kosin Kaenarkat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จันทราทิพย์ คาระวะ
Miss Chandrathip Karawa
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

โกสินทร์ แก่นอากาศ. (2564). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kaenarkat K. (2021). Ergonomic risk assessment of the garbage picker: C&G environmental protection (Thailand) Company Limited.(Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการสังเกตลักษณะท่าทางทำงานของพนักงานในโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม พบว่าพนักงานคีบมูลฝอยมีโอกาสเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ อันเนื่องมาจากท่าทางการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม จึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานงานคีบมูลฝอยจำนวน 2 คน ด้วยวิธี Rapid Entire Body Assessment (REBA) และ Rapid Upper Limb Assessment (RULA) และแนะนำมาตรการลดความเสี่ยงทางการยศาสตร์ให้กับพนักงาน จากการประเมินพบว่าพนักงานทั้ง 2 คน มีระดับความเสี่ยงตามวิธี REBA เท่ากับ 5 ซึ่งมีความเสี่ยงระดับปานกลาง ควรได้รับการปรับปรุง ส่วนวิธี RULA พนักงานคนที่ 1 มีความเสี่ยงระดับ 6 ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมและรีบดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและท่าทางการทำงาน และพนักงานคนที่ 2 มีความเสี่ยงระดับ 4 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม และติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง โดยอวัยวะที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ คอ ลำตัว แขนส่วนบน และข้อมือ ดังนั้นจึงควรดำเนินมาตรการลดความเสี่ยง เช่น ออกแบบท่านั่งให้เหมาะสม ผ่อนคลายและออกกำลังกล้ามเนื้อบริเวณหลัง คอ และแขนเป็นประจำ เป็นต้น

คำสำคัญ: การยศาสตร์, คีบมูลฝอย, ประเมินความเสี่ยง, REBA และ RULA


Abstract

In the Waste to Energy Plant Nong Kham Project, the grab crane controllers (garbage picker) had poor posture and workplace conditions that may have led to musculoskeletal disorders. So, the aims of this project were: (1) to assess their ergonomic risk using the Rapid Entire Body Assessment (REBA) and Rapid Upper Limb Assessment (RULA) techniques: (2) to make suggestions for reducing ergonomic risk. According to the REBA technique, both crane controllers were at moderate risk (REBA score = 5). While using the RULA technique, one of the crane controllers received a score of 6, meaning that his working posture was poor and that he was at risk of injury. The other RULA score was 4, meaning that the ergonomics should be further investigated and monitored. As a result, they should take preventative measures such as maintain proper sitting posture, relax the muscles, and doing upper-body exercises.

Keywords: ergonomic, garbage picker, risk assessment, REBA, RULA.


การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด|Ergonomic Risk Assessment of The Garbage Picker: C&G Environmental Protection (Thailand) Company Limited

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 667
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code