ที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ

Last modified: September 30, 2022
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ
Coasters from coffee grounds and waste paper
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชนประคัลภ์ พิเชษฐจิรัฐติกาล
Mr. Chonpacan Pichatjirattikran
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

ชนประคัลภ์ พิเชษฐจิรัฐติกาล. (2564). ที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pichatjirattikran C. (2021). Coasters from coffee grounds and waste paper. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่องที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการทำที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์เป็นการช่วยลดต้นทุนในการซื้อที่รองแก้วกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง และสามารถนำไปต่อยอดทำเป็นของที่ระลึกภายในโรงแรมได้ ผู้จัดทำได้นำเอากระดาษเหลือใช้และกากกาแฟที่เหลือทิ้งจากการชงมาทำเป็นที่รองแก้ว โดยใช้วิธีการเดียวกับการทำกระดาษสา

     จากผลการสำรวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายในโรงแรมนนทบุรี พาเลซ ที่มีต่อที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 70.00 มีอายุ41ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 60.00 ในแผนกต้อนรับส่วนหน้าคิดเป็นร้อยละ 40.00 และแผนกจัดเลี้ยงคิดเป็นร้อยละ 40.00 จากตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อโครงงานที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ (Coasters from coffee grounds and waste paper) มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.30 คิดเป็นด้านขนาดของที่รองแก้วอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ในระดับมากที่สุด ด้านสีสันของที่รองแก้วอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 ในระดับมาก ด้านความทนทานของที่รองแก้วอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ในระดับมากที่สุด ด้านคุณภาพของที่รองแก้วอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 ในระดับมากที่สุด ด้านการนำกลับมาใช้ซ้ำอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.30 ในระดับมากที่สุดและความสะดวกในการนำไปใช้อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: ที่รองแก้ว, กากกาแฟ, เศษกระดาษ


Abstract

The co-operative education project had the objective of this study how to make coasters from coffee grounds and waste paper. This is beneficial and reduces the cost of buying disposable paper coasters and can be used to make a souvenir for the hotel. The author used waste paper and coffee grounds left over from the fresh brew to make a coaster using the same method as making paper

According to the survey , that Assessment of employee satisfaction of Nonthaburi Palace Hotel on the coasters from coffee grounds and waste paper found that the majority of respondents were female, 70.00 percent, 41 years of age or older, 60.00 percent. The front desk accounted for 40.00 percent and the catering department accounted for 40.00 percent. Based on the average table and the standard deviation of satisfaction with coasters from coffee grounds and waste paper project, the total satisfaction level had an average of 4.30. The average size of coasters were 4.40 at the highest level. The color aspect of the coasters had an average of 4.10, at a high level. The durability of coasters had an average of 4.40 at a high level. The quality of coasters was average, 4.40, at the most level. The recycle aspect average 4.30 at the highest level and ease of use  averaged 4.20 at the highest level.

Keywords:  Coasters, coffee ground, waste paper.


ที่รองแก้วจากกากกาแฟและเศษกระดาษ | Coasters from coffee grounds and waste paper

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 213
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print