ความพึงพอใจของคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 26, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจของคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Satisfaction Survey of Van Drivers on NGV Use in Gas Stations in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวริศ กะลัมพะเหติ
Mr.Waris Kalambaheti
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์
Dr. Tanakorn Limsarun
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

วริศ กะลัมพะเหติ. (2561). ความพึงพอใจของคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการสามารถนำผลการวิจัยครั้งนี้มาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 97 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 96.5 มีสถานภาพโสดมากกว่าสมรส คิดเป็นร้อยละ 52.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 25,000 บาท คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีความถี่ในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือน คือ 18 – 25 ครั้ง / ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 53.5 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเติมก๊าซ NGV ต่อเดือนคือ 7,000 – 10,000 บาท / ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 76.5 และอายุการใช้งานของรถตู้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 3 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.5

กลุ่มตัวอย่างคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ให้ความสำคัญที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการตัดสินใจในการใช้สถานีบริการ NGV ตามลำดับ คือ ด้านกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการด้าน ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการจัดจำหน่าย

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ก๊าซ NGV


Abstract

The research objective were to study satisfy of van drivers on NGV use in gas stations in Bangkok. Operators can use this research to create marketing strategy for develop the factor that influence to satisfy of the NGV’s user in gas station. The result showed the majority of the respondent were male, 36.5% were 31-40 years, 96.5% were undergraduate, 52.2% were single,  66.5% earn 20,001 – 25,000 Baht monthly, the frequency of NGV filling per month is 18 – 25 times / month, representing 53.5 %, the cost of filling NGV per month is 7,000 – 10,000 baht per month, representing 76.5%, and the usage van were 3-6 years, representing 56.5%

The NGV’s user in gas station the following factors; physical properties, product, price, personnel, services, marketing and promotion, and distribution, respectively.

 

Keywords: Satisfaction, Gas NGV.


ความพึงพอใจของคนขับรถตู้ที่ใช้ก๊าซ NGVในสถานีบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร / The Satisfaction Survey of Van Drivers on NGV Use in Gas Stations in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 294
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code