ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

Last modified: October 8, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
Factors Affecting the Effectiveness of Vitheebuddha Schools with the Royal Award
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พระสรภัค เขมปญฺโญ
Phra Sorapuk Khemmapao
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด
Assoc. Prof. Dr. Boonmee Nenyod
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
Published/แหล่งเผยแพร่:
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JIRGS
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 | Journal of MCU Social Science Review Vol. 11, No. 2, March – April 2022
https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html
การประชุมวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยคัดสรร  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 : การศึกษายุด Digital Disruption in Education วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

การอ้างอิง|Citation

พระสรภัค เขมปญโญ. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Phra Sorapuk Khemmapao. (2021). Factors affecting the effectiveness of Vitheebuddha Schools with the royal award. (Doctoral dissertation). Bangkok: Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University


บทคัดย่อ

     งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและครูผู้สอน จำนวนรวมทั้งสิ้น 566 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและแบบง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL

     ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในภาพรวมอยู่ในระดับในมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โดยด้านที่มีประสิทธิผลสูงสูดคือความเจริญงอกงามของนักเรียน และการยอมรับจากสังคม รองลงมาคือ คุณภาพการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ตามลำดับ

     ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากปัจจัยด้านบริหาร รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยภายนอก และปัจจัยด้านกายภาพ มีอิทธิพลรวมในทิศทางบวกซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานอยู่ในระดับน้อยและโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์

     ผลการสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันผลการวิจัย ปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วยกับผลการวิจัยและประเมินให้อยู่ในระดับดีมากทุกด้านทั้งด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์

 คำสำคัญ: ประสิทธิผลขององค์กร, โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน, ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล, การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ


Abstract

The purposes of this study were to study the effectiveness of the Vitheebuddha School with the Royal Award and to analyze the factors affecting the effectiveness of Vitheebuddha School with the Royal Award. Data were collected from the school director, deputy director, school project supervisor teacher, and teachers, totaling 566 through a questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics and the LISREL method.

Research findings showed that effectiveness of Vitheebuddha Schools with the Royal Award were at the highest level. When considering each aspect, data showed that they were at high to the highest level, by which the highest scores were the student development aspect and social acceptance aspect, followed by quality of work aspect and coworker satisfaction aspect, respectively.

With regards to factors affecting the effectiveness of Vitheebuddha School with the Royal Award, data showed that the effectiveness of Vitheebuddha School with the Royal Award was totally effected mostly from administrative factors, followed by personnel factor. Where by external factors and physical data factors effected positively at the less level and the developed model was appropriated to the empirical data.

The results of experts group seminar showed that they agreed with the research findings and they rated at the most level for the appropriateness, the feasibility, and the utilization.

Keywords: Factors Affecting the effectiveness, effectiveness, Vitheebuddha Schools with the Royal Award, causal relationship structures


ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน|Factors Affecting the Effectiveness of Vitheebuddha Schools with the Royal Award

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1059
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles