ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)

Last modified: October 8, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)
Instructional Management Direction of Bachelor Degree Program in Law Curriculum of Higher Education Institutions in the Next Decade (B.E. 2563-2572)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายประกิต บุญมี
Mr. Prakid Boonmee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี เณรยอด
Assoc. Prof. Dr. Boonmee Nenyod
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
Published/แหล่งเผยแพร่:
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 10  ฉบับที่ 4 มิถุนายน 2565 
การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่ 7 : นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0 (Innovation Researches Based on Era of 5.0) วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 ณ.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  คลิก

การอ้างอิง|Citation

ประกิต บุญมี. (2563). ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572). (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Boonmee P. (2017). Instructional management direction of Bachelor Degree Program in Law Curriculum of Higher Education Institutions in the next decade (B.E. 2563-2572). (Master’s thesis). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) เป็นการวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) โดยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 คน วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอน คือ (1) กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (2) ตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจัย (3) การทำ EDFR รอบที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน (4) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทำ EDFR รอบที่ 1 (5) สร้างแบบสอบถามจากการทำ EDFR รอบที่ 1  (6) EDFR รอบที่ 2 และ 3 (7) วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนภาพอนาคตทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) (8) ประเมินทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดม ศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) และ (9) เขียนภาพอนาคตทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์

ผลการวิจัยพบว่า ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) ตามฉันทามติของผู้เชี่ยวชาญ (Median≥ 3.50, Interquartile range≤1.50) สรุปว่ามี 6 องค์ประกอบ คือ (1) ด้านหลักสูตร ได้แก่  ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร และการประเมินผลการเรียนรู้ (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ วิธีการสอน รูปแบบการสอน และเทคนิคการสอนทั้งที่มีผู้สอนในชั้นเรียน และไม่มีผู้สอนในชั้นเรียน (3) ด้านการประเมินหลักสูตร ได้แก่ การประเมินก่อนใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตร (4) ด้านอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ (5) ด้านนักศึกษา ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ และ (6) ด้านสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับการจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ควรจะมีสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

คำสำคัญ: การเรียนการสอน, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, สถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572)


Abstract

The objectives of this research were ; to present the instructional management direction of higher education institutions in the next decade (2020-2029); Research method used was a futurist research by using. The research used the EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) method. There were 20 experts that contributed information in the research. The research methodologies was divided into 9 steps: (1) Setting up a conceptual framework; (2) Check the conceptual framework; (3) Began the first trial using the EDFR method by interviewing the 20 experts; (4) Collected and analyzed data obtained from the first EDFR trial; (5) Create a questionnaire by using the first EDFR trial;  (6) Conducted a second and third EDFR trial;          (7) Analyzed data and Summarized the findings for the future research in instructional management direction of higher education institutions in the next decade (2020-2029); (8) Evaluate the instructional management direction of higher education institutions in the next decade (2020-2029); (9) Summarized the findings for the future research in instructional management direction of higher education institutions in the next decade (2020-2029); The data were analyzed by using median and the quartile range.

Research findings indicated that according to the consensus of the experts (Median ≥ 3.50, Interquartile range ≤1.50) the results of the research indicated that they were categorized into 6 main categories; (1) Curriculum; composed of data analysis for curriculum construction, curriculum objectives, curriculum structure, and learning achievement evaluation; (2) Instructional management; composed of teaching methods, teaching models, and teaching techniques in both formal classroom learning and distance learning; (3) Curriculum evaluation; composed of evaluation prior to curriculum implementation, during implementation, and follow-up evaluation; (4) Lecturer; composed of general qualifications, and specific qualifications. (5) Students; composed of general characteristics, and specific characteristics; and (6) Instructional supporting; composed of required items and supporting items, and managerial functions for instructional supporting.

Keywords: Instructional Management, Bachelor Degree Program in Law Curriculum, Higher Education Institutions in the next Decade (2020-2029)


ทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2563-2572) | Instructional Management Direction of Bachelor Degree Program in Law Curriculum of Higher Education Institutions in the Next Decade (B.E. 2563-2572)  

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 387
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles