Tags: Thesis 2021

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์โดยใช้เหมืองกระบวนการ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ

การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ตัวแบบสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ

กลยุทธ์การบริหารความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์การตลาดองค์รวมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานสำนักงานบัญชีในประเทศไทย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฐานอลูมิเนียมหล่อสำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์: กรณีศึกษาโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติกับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การประยุกต์ใช้เหมืองกระบวนการเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนในหลักสูตรออนไลน์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย

ภาพลักษณ์ด้านแหล่งกำเนิดเชิงวัฒนธรรมไทยส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพและคุณค่าในมุมมองนักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวายชาวไทย