โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”

Last modified: June 21, 2019
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”
GEN-Y travel in Thailand by sustainability
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวหนึ่งฤทัย พวงสาม 5604400081, นางสาววรรณกานต์ รักษาพงษ์ 5604400128, นางสาวสุดารัตน์ ขำเขียว 5704400169
Ms.Nuengruethai Puansam, Ms.Sudarat KhumKhew, Ms.Vannakan Raksaphong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชาญชัย  ประคินกิจ
Mr.Chanchai Prakinkit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

หนึ่งฤทัย พวงสาม, วรรณกานต์ รักษาพงษ์ และ สุดารัตน์ ขำเขียว. (2560). โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน”. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Keywords:  000000000000000000.


วางโค๊ดdFlipแทนที่ตรงนี้

โครงงานกิจกรรม “GEN-Y เที่ยวไทย สไตล์ยั่งยืน” / GEN-Y travel in Thailand by sustainability

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 123
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code