ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก

Last modified: May 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก
Research Article: General Knowledge for Pharmacists in Children Hematopoietic Stem Cell Transphantation
ผู้เขียน|Author: ดร.ภก.ทักษิณ จันทร์สิงห์ | Dr. Thaksin Jansing
Email: thaksin.jan@siam.edu
สาขาวิชา|คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารเภสัชกรรมไทย, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, ม.ค.-มี.ค. 2562 | Thai Journal of Pharmacy Practice p. 194-214

การอ้างอิง/citation

ทักษิณ จันทร์สิงห์. (2562). ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก. วารสารเภสัชกรรมไทย, 11(1), 194-214.


บทคัดย่อ

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell transplantation: HSCT) มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนเซลล์ที่ผิดปกติในไขกระดูกหรือเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคร้ายชนิดต่าง ๆ ในเด็กให้มีโอกาสหายขาด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งชนิดก้อน โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียระดับรุนแรง โรคไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง และกลุ่มโรคทางภูมิคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่กำเนิด ก่อนการทำ HSCT เซลล์ต้นกำเนิดดั้งเดิมในไขกระดูกของผู้ป่วยจำเป็นจะต้องถูกทำลายเสียก่อนโดยการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูง (อาจใช้ร่วมกับการฉายรังสี) ที่เรียกว่า preparative regimens โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 วันแล้วแต่สูตรการรักษา เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่ปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยมีแหล่งที่มาจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ไขกระดูก กระแสเลือด หรือสายสะดือของผู้บริจาค จากนั้นจะนำมาบริหารให้แก่ผู้ป่วยหลังจากได้รับสูตรยา preparative regimens เสร็จสิ้นแล้ว กระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันในผู้ป่วยเด็กแต่ละราย ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค สภาพความพร้อมทางร่างกาย ชนิดของการปลูกถ่าย แหล่งของเซลล์ต้นกำเนิด ชนิดของสูตรยา preparative regimens และยาที่ใช้ในการป้องกันภาวะเซลล์ต้นกำเนิดใหม่ต่อต้านร่างกาย (graft-versus-host disease: GVHD) เภสัชกรมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งยา ผสมยาเคมีบำบัด และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากยา preparative regimens ได้ เช่น การใช้ยาป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด การป้องกันเยื่อบุในช่องปากอักเสบ การใช้ยาป้องกันการชักจากยา busulfan การใช้ mesna ในการป้องกันการอักเสบและมีเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะจากยา cyclophosphamide การช่วยติดตามและปรับระดับยาในเลือดของยา busulfan หรือยากดภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยป้องกันอันตรกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา

คำสำคัญ: เภสัชกร, มะเร็งในเด็ก, การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด, ยาเคมีบำบัดขนาดสูงก่อนปลูกถ่าย


ABSTRACT

Hematopoietic stem cell transplantation Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is intended to replace abnormal cells in the bone marrow or increase the potential for treating various types of diseases in children, such as hemophilia. Lump cancer Severe thalassemia Bone marrow disease And the immunodeficiency syndrome from birth. Prior to HSCT, stem cells in the bone marrow of the patient need to be destroyed by providing high-dose chemotherapy. It may be used in combination with radiation, which is called preparative regimens. It takes about 5-10 days, depending on the treatment. The stem cell transplant recipients are sourced from three sources: bone marrow, blood stream, or cord. Donor navel It is then administered to patients after the preparation of the formulation of regimens. Early Transplantation Genetics may have different details in each pediatric patient. Depending on the type and severity of the disease. Physical condition Type of implants Source of stem cells Types of preparations, regimens and drugs used to prevent early stem cell disease. New born body Graft-versus-host disease (GVHD) Pharmacists have a role in the validation of chemotherapy combinations. It also helps prevent other complications of prescription drugs such as anti-nausea, vomiting, chemotherapy. Prevention of oral mucositis The use of busulfan seizure inhibitors. Mesna use in the prevention of inflammation and bladder bleeding from medicinal products. cyclophosphamide Helps monitor and adjust the blood levels of busulfan or various types of immunizations to the target. It also helps prevent interactions. During the drug may occur. Keywords: pediatric cancer pharmacist, hematopoietic stem cell transplantation High dose chemotherapy before transplant.

Keywords: pharmacists, oncology in children, hematopoietic stem cell transplantation,preparative regimens.


ความรู้ทั่วไปสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในเด็ก|General Knowledge for Pharmacists in Children Hematopoietic Stem Cell Transphantation

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 229
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code