ประเด็นสำคัญในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว

Last modified: June 20, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง: ประเด็นสำคัญในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว
Title: Green Building Construction Control
ผู้วิจัย:
Researcher:
อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี – Miss Salisa Pliendee
หลักสูตรที่สอน:
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering)
สาขาที่สอน:
Major:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering
สังกัดคณะวิชา:
Faculty of study:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566 (2023)
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่:
Published:
การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “จากภูมิปัญญาที่สืบสานสู่การรังสรรค์โลกที่ยั่งยืน” วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2567 (หน้า CEM20-1 – CEM20-4) | The 29th National Convention on Civil Engineering Conference (NCCE29) “From Knowledge to Transformation” May 29-31, 2024 (pp. CEM20-1 – CEM20-4)  NCCE29

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการศึกษาประเด็นสำคัญในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว วิธีการวิจัยคือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียวจำนวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างที่ทำให้มีผลกระทบต่อการควบคุมการก่อสร้างในเรื่องการเพิ่มกระบวนการทำงานรวมถึง เวลา ต้นทุนและคุณภาพงาน ได้แก่การจัดหาวัสดุที่ผ่านเกณฑ์การศึกษาข้อมูลของวัสดุ การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และผลจากงานเพิ่มลดตามลำดับ หากองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างหรือที่บริษัทปรึกษาต้องการรับงานโครงการอาคารเขียวจึงควรว่าจ้างที่ปรึกษาด้านอาคารเขียวเข้ามาทำงานในโครงการจะมีโอกาสทำให้ปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้างจากการที่เป็นอาคารเขียวลดลงได้

คำสำคัญ: อาคารเขียว, การควบคุมงานก่อสร้าง, วัสดุก่อสร้าง


Abstract

The purpose of this research is to study key issues in green building construction project management. The research method involved in-depth interviews with ten civil engineers experienced in managing green building construction. The study founded that the key issues related to green building construction management in term of process, time, cost and quality included sourcing materials that meet green building criteria, studying material information, equipment installation, and impact from job change orders. For construction contractors or consultants who wished to undertake green building projects, they should hire experienced green building consultant and should plan timeframes for the material approval and installation process more carefully. That leads to better green building project management.

Keywords: Green building, Construction Control, Construction material


Green Building Construction Control. 2566 (2023). ประเด็นสำคัญในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเขียว. บทความ (Paper). Advisor: อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี – Miss Salisa Pliendee. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering). วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering. วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering). Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|Science and Technology, วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering,วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 31
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print