ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเข่งดอกไม้

Last modified: March 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเข่งดอกไม้
Handicraft course online reservation system: A case study of Kheng Dokmai Flower Shop
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทินภัทร กมลวานนท์ 5704800109
Mr.Tinnapat Kamolwanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss.Veena Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

ทินภัทร กมลวานนท์. (2561). ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเข่งดอกไม้. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

“Kheng Dokmai” flower shop runs as a business related to flowers such as organizing flowers in several events, organizing banquets, and stringing garlands. Moreover, the flower shop offers a number of training courses such as a course on wrapping gifts with handkerchiefs, a course on making flower garlands (“Phuang Malai Toom”), and a course on stringing jasmine flower garlands. However, Kheng Dokmai flower shop encountered a problem of recording course reservation by writing on paper, which led to several mistakes and difficulties in managing the courses. In addition, course reservation required making a call by phone, which sometimes created redundancy. Due to these problems, this case study of the flower shop developed an online reservation system by using PHP scripting language and creating a database using MySQL in order to reduce steps and to facilitate the systematic management of data. Having finished developing the system and allowing a shop owner and students to test it, this case study finds out that such an online system helps Kheng Dokmai flower shop manage its courses more efficiently, reduce blunders as well as enhances its own business opportunities.

 

Keywords: Kheng Dokmai flower shop, Flower, Training courses.


ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาร้านเข่งดอกไม้  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

 

addmission-siam university

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 633
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print