ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยมิเตอร์ไฟอัจฉริยะ

Last modified: August 9, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยมิเตอร์ไฟอัจฉริยะ
Home Electricity Usage Control System with Smart Meter
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจิรโรจน์  ตุ้มสุวรรณ   5704800045
Mr. Jirarod    Tumsuwan   5704800045
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา   แหยมเจริญ
Miss Janya   Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

จิรโรจน์  ตุ้มสุวรรณ. (2564). ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยมิเตอร์ไฟอัจฉริยะ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tumsuwan J. (2021). DHome electricity usage control system with smart meter. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงอัตราการใช้ไฟฟ้าในบ้านของตนเองจากระยะไกลได้ และตรวจสอบค่าบริการไฟฟ้าเบื้องต้นได้ด้วยตนเองแบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยพัฒนาระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยมิเตอร์ไฟอัจฉริยะ สำหรับเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับการใช้กับระบบไฟฟ้าในบ้านและที่อยู่อาศัยได้จริง โดยผู้จัดทำสร้างอุปกรณ์เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Arduino MCU ESP8266 และพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนโดยเรียกใช้ API ของ Blynk ผู้ให้บริการคลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง เมื่อพัฒนาชุดต้นแบบและได้ทำการทดลองใช้งาน พบว่าสามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้ สามารถส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังระบบคลาวด์ เพื่อให้แอปพลิเคชันเรียกใช้ข้อมุลได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เมื่อมีการใช้งานไฟฟ้าเกินกว่าอัตราที่กำหนด ระบบที่พัฒนานี้สามารถนำไปพัฒนาให้ใช้งานกับระบบไฟฟ้าในบ้านหรือที่อยู่อาศัยต่อไปได้

คำสำคัญ: อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง, บ้านอัจฉริยะ, มิเตอร์ไฟอัจฉริยะ


Abstract

The objective of this project was to help people know about the electricity usage rate of their homes remotely, and to check the basic electricity bill in real-time, including being able to control the use of electricity in the house by applying Internet-of-Things technology and cloud computing technology. Developing a Home Electricity Usage Control System with Smart Meter to be a prototype could be developed further to be suitable for use with the standard electrical system of the resident. The developer built a sensor device for detecting electrical energy used with an Arduino MCU ESP8266 microcontroller board, and developed an application running on a smartphone device using the cloud provider Blynk API as the platform for the Internet of Things. After developing a prototype and testing it out, it was found that it could detect the electric current and voltage, could send information to the cloud for the application to retrieve data in real-time, and could send notifications via LINE Notify when electricity usage exceeds the specified rate. This developed system can be used with the electrical system in the residence in the future.

Keywords:  Internet of Things, smart home, smart meter, Arduino MCU.


ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยมิเตอร์ไฟอัจฉริยะ|Home Electricity Usage Control System with Smart Meter   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 684
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print