ระบบแจ้งเรื่องบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: August 9, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบแจ้งเรื่องบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
Online Notification System for Service and Facilities: A Case Study of Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนิธิภัทร์  โชติพัฒน์จินดา  6104800003, นายอนรรฆภูมิ ศรีอำไพ  6104800010
Mr. Nithiphat   Chotiphatjinda  6104800003, Mr. Anakkapoom    Sriamphai    6104800010
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา   แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

นิธิภัทร์  โชติพัฒน์จินดา และอนรรฆภูมิ ศรีอำไพ. (2564). ระบบแจ้งเรื่องบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chotiphatjinda  N., & Sriamphai A. (2021). Online notification system for service and facilities: A case study of Siam University. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นช่องทางในการแจ้งปัญหาเกี่ยวบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาในการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันแบบครอสแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานได้ทั้งบนแพลตฟอร์มของแอนดรอยด์และไอโอเอส ประกอบด้วยผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. บุคลากรและนักศึกษา สามารถแจ้งปัญหาการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบ และติดตามสถานะการแก้ปัญหาได้ และ 2. ผู้ดูแล จะได้รับข้อร้องเรียน เพื่อดำเนินการแก้ไข และแจ้งสถานะการแก้ปัญหาให้ผู้แจ้งได้ทราบ ระบบสามารถแสดงสถิติการร้องเรียนแยกตามประเภทของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกได้ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ จะทำให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรดีขึ้นได้จริง

คำสำคัญ: ระบบแจ้งปัญหา, โมบายแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันครอสแพลตฟอร์ม


Abstract

The objective of this project was to develop an application that is a channel to report problems related to services and facilities within Siam University. It is an application of digital technology to improve the quality of life of personnel and students living within the university. It was developed as a cross-platform mobile application that can run on both Android and iOS platforms. It consisted of 2 user groups: 1) Staff and students are able to report problems using the facilities within the university through the system, and can track the problem-solving status; and 2) The administrator will receive complaints to take corrective action and notify the problem-solving status to the informer. The system can report complaint statistics by type of service and facilities that can be used for further analysis and planning of the university’s facilities services. It will actually improve the quality of life of students and staff.

Keywords:  Online notification system, mobile application, cross-platform application.


ระบบแจ้งเรื่องบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม | Online Notification System for Service and Facilities: A Case Study of Siam University 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 186
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print