การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม

Last modified: July 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม
Increasing Efficiency Productivity of Filament IQF Jumbo stick Packing size 500 g.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรพิมล ศรีภูวงค์
Miss Pornpimon Sripuwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ปิยนุสร์ น้อยด้วง
Asst. Prof. Piyanoot Noiduang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีการอาหาร
Food Technology
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พรพิมล ศรีภูวงค์. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ปูอัด F/S Jumbo IQF 500 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อปูอัดขึ้นรูปแบบแท่งที่มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ซึ่งพบว่าขั้นตอนการแพ็คบรรจุสินค้าของผลิตภัณฑ์นี้มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำเนื่องจากใช้พนักงานมากเกินความจำเป็นซึ่งทำให้เกิดการว่างงานในขณะทำงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรงของพนักงาน และการส่งออก ในการศึกษาครั้งนี้ จะนำหลักการ DMAIC มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหาในกระบวนการผลิตทั้งหมด พบว่าในขั้นตอนการแพ็ค บรรจุของสินค้าปูอัด F/S Jumbo IQF ขนาด 500 กรัม เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ำ จากการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยศึกษาเปรียบเทียบจำนวนพนักงานในการแพ็คปูอัดจากเดิมมีจำนวน 16 คน เปลี่ยนเป็น 14 คน และวิธีการแพ็คปูอัดของพนักงานโดยใช้วิธีเดิมกับวิธีใหม่ เมื่อพิสูจน์สาเหตุหลักด้วย 3 จริง คือ สถานที่จริง ข้อมูลจริง และการปฏิบัติงานจริง พบว่ามีสาเหตุมาจากพนักงานมากเกินความจำเป็นส่งผลทำให้พนักงานมีการว่างงานขณะทำงาน และวิธีการจับจำนวนชิ้นปูของพนักงานที่แตกต่างกันทำให้พนักงานใช้เวลามากในการแพ็คปูอัด F/S Jumbo IQF 500 กรัม แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การจัดสมดุลพนักงานด้วยการลดจำนวนพนักงานแพ็คปูลง และการปรับเปลี่ยนวิธีในการจัดปูอัดวิธีใหม่ที่ช่วยลดเวลาในการแพ็คและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าให้มากขึ้น โดยพบว่าแนวทางที่พัฒนาแก้ไขสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากเดิม 25.76 Kg./Man/Hr. เป็น 46.74 Kg./Man/Hr. ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยความต่างอยู่ที่ 44.89% นอกจากนี้ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการแพ็คปูอัดวิธีใหม่เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต, ปูอัดแบบแท่ง, คู่มือ


Abstract

Crab stick product with  F/S Jumbo IQF 500 grams is a bar stick extrusion product having a multi-step production process. It was found that a packing process of the product was inefficient due to more employees than needed and not enough  work for everyone. This also resulted in higher costs of production, labors and exports. In this study, DMAIC principles were used as a tool to analyze a main cause of problems in the whole production process. It  found that the packing process of 500 grams F/S Jumbo IQF crab stick product was low production efficiency. To improve the production efficiency, a decrease in number of employees from 16 to 12 employees for crab stick packing, as well as packing techniques between old and new methods were studied. After proofing with 3 real instruments: real location, real information and real operation, it found that  many employees were not working. The different methods of the workers for crab pieces management caused increased packing time of the products (F/S Jumbo IQF 500 grams). The solution of the problem was to decrease the number of employees packing crab pieces and a change to new method of crab arrangement to reduce the packing time as well as increase   production efficiency. The developed method showed an increase in efficiency of productivity from 25.76 Kg./Man/Hr. to 46.74 Kg./Man/Hr., also giving the average difference of 44.89%. In addition, a new manual of packing crabs has been documented so that new employees can use it as a guideline for their work.

Keywords:  Productivity, Fiber Crab Stick, Manual.


การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า Filament IQF Jumbo stick ขนาด 500 กรัม | Increasing Efficiency Productivity of Filament IQF Jumbo stick Packing size 500 g

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 274
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code