การศึกษาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าชนิด Filament IQF (Jumbo Stick)

Last modified: July 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าชนิด Filament IQF (Jumbo Stick)
A study on the cause of defected product: type filament IQF (jumbo stick)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวภิญโญ แซ่เฮ้ง
Miss Pinyo Saeheng
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์  ศิริเลิศ
Asst. Prof. Tunyaporn Sirilert (Ph.D.)
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีการอาหาร
Food Technology
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ภิญโญ  แซ่เฮ้ง. (2559). การศึกษาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าชนิด Filament IQF (Jumbo Stick). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตสินค้าชนิด Filament IQF (jumbo stick) ศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสีย และหาแนวทางการแก้ไขเพื่อลดของเสียให้มีปริมาณน้อยลง โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะของของเสีย, ปริมาณของเสียของที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆในสายการผลิต ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตหลักๆคือ Bundling , Steaming และ Inner พบว่าจุดที่ทำให้เกิดของเสียมากที่สุดคือบริเวณเครื่อง Steaming มีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น 2596.831 กิโลกรัม และลักษณะของเสียที่มีปริมาณมากที่สุดคือเส้นปูขาด เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนภูมิก้างปลา และนำสาเหตุของปัญหาที่ได้มาจัดลำดับความเสี่ยงโดยใช้วิธีการระดมความคิด พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุดในกระบวนการผลิต คือ สายพาน Chain มีความชันมากเกินไป, พัดลม Cooling ไม่เพียงพอ และพนักงานไม่ได้ชั่งน้ำหนักของ Reprocess ก่อนนำไปสับผสม จากนั้นทำการพิสูจน์สาเหตุโดยใช้หลัก 3 จริง คือ สถานที่จริง ข้อมูลจริง และการปฏิบัติงานจริง พบว่าบริเวณการผลิตที่เกิดของเสียมากที่สุดคือ บริเวณเครื่อง Steaming และมีสาเหตุจากสายพาน Chain มีความชันมาก ทำให้เส้นปูที่ไหลมาตามสายพานเมื่อมาถึงจุดที่สายพานมีระดับความชันที่ต่างกันมากทำให้เกิดการขาดและลื่นหล่นลงจากสายพาน และยังพบว่าจากการที่มีพัดลม Cooling เพียงแค่ 4 ตัวไม่สามารถเป่าเพื่อลดไอน้ำที่ผิวของปูอัดได้ทำให้ปูอัดยังคงมีไอน้ำเกาะตามผิวของปูอัดอยู่และทำให้เส้นปูอัดลื่นขาดได้ง่ายเมื่อไหลไปตามสายพาน และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุได้ โดยการปรับระดับความชันของสายพานให้มีความระดับความชันที่น้อยลงโดยยืดระยะห่างระหว่างสายพาน 2 ช่วงให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อสายพานมีระดับความชันน้อยลงจะทำให้เส้นปูอัดขาดและหล่นน้อยลง และการติดพัดลม Cooling เพิ่มจะทำให้เส้นปูอัดมีไอน้ำเกาะที่ผิวน้อยลง และจะทำให้เส้นปูอัดที่ขาดหล่นลงจากสายพานกลายเป็นของเสียมีปริมาณลดน้อยลง

คำสำคัญ: Filament IQF ( jumbo stick), Bundling, Steaming, Inner, ของ Reprocess, สายพาน Chain, พัดลม Cooling


Abstract

A problem often occurring during the production process is a degradation of products leading to loss of time and high costs. The objective of this research was to study the defected characteristics of filament IQF (jumbo stick), cause and solution findings to reduce the defected characteristics of the products. The defected characteristics and the amount of the defect that occurs at various stages in the production line were collected. There were some processes that expected to be the cause of defected characteristics of products, such as bundling, steaming and inner. It found that the main process causing the defected characteristics was steaming, which had the defected products around 2,596.831 kg and the defected characteristics were broken strip of the products. Cause analysis of the problem using fishbone charts indicated that slope of chain belts was steeply, insufficient cooling air and human error (such as a weighing) in a reprocess prior to mixing. These 3 causes were investigated by using 3 main realities, which are the real place, the real information and the real work. It found that the place causing the defected products was steaming area due to a high slope of chain belts. This resulted in the broken strip of the products when they approach to this area. In addition, there were 4 cooling fans, which were insufficient to reduce vapor at the product surface. It resulted in the slippery and broken products. The solution of these problems was adjustment of a less slope belt by stretching the distance between the two belts. Increasing number of cooling fans may help to decrease the vapor at the product surface. This solution could reduce the cause of defected characteristics of products.

Keywords:  Filament IQF (jumbo stick), Bundling, Steaming, Inner, Reprocess, Chain belt, Cooling fan.


การศึกษาของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าชนิด Filament IQF (Jumbo Stick) | A study on the cause of defected product: type filament IQF (jumbo stick)  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 202
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code