การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

Last modified: August 27, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด
Increasing efficiency warehouse management of Tammasorn Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรัฐพงศ์ กิจเจริญ, นายวิชยุตษ์ อรัญเพิ่ม และนายนพดล แสงภู
Mr. Ratthapong Kitcharoen, Mr. Wichayut Arunpoem and Mr. Noppadon Sangpoo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

รัฐพงศ์ กิจเจริญ, วิชยุตษ์ อรัญเพิ่ม และนพดล แสงภู. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kitcharoen R., Arunpoem W., & Sangpoo N. (2017). Increasing efficiency warehouse management of Tammasorn Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อให้การค้นหาอุปกรณ์สำนักงานเกิดความสะดวกรวดเร็ว 2) เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 3) เพื่อให้การใช้พื้นที่ห้องในห้องเบิกอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัญหาเกิดจากการปฏิบัติงานในแผนกฝ่ายบุคคลธุรการมีอุปกรณ์จำนวนมากที่ยังไม่ได้มีการจัดเรียงและคัดแยก ทำให้ต้องใช้เวลานานในการจัดเก็บอุปกรณ์ คณะผู้จัดทำจึงนำหลักการ 5 ส มาใช้ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ผลของการแก้ไขปัญหาพบว่า พนักงานในแผนกอื่นสามารถเบิกอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้อย่างครบถ้วนและสามารถจัดอุปกรณ์สำนักงานตามใบเบิกได้ตรงตามเวลาที่กำหนด มีความสะดวกในการค้นหาและจัดเรียงอุปกรณ์สำนักงานมมีความถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้จัดสามารถทำงานได้อย่างเป็นระเบียบและลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานได้มากขึ้น

คำสำคัญ : เทคนิคการจัดการคลังเก็บอุปกรณ์สำนักงาน, 5 ส,  บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด


Abstract

The objective of this study was to: 1) reduce some errors while working 2) Reduce time of screening documents 3) enhance convenience to screening, collecting documents, and checking between customer services (active) or customer cancellation (inactive). To solve this problem, the Lean principle should be brought into reduce errors from motions, reduce unnecessary work and make work easier. This will help to search for documents faster, be convenient and organized in order to develop a new methodology to increase efficiency at work.

Keywords: efficiency of document,  lean, TOT Public Company Limited


การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังเก็บอุปกรณ์บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด|Increasing efficiency warehouse management of Tammasorn Co.,Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 659
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code