การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

Last modified: August 25, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
The development of price checking form to suppliers of T.P.C.(2000) International Group Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเมธานนท์ ศรีสุดดี
Mr. Mathanon Srisuddee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. สมพร ปานยินดี
Dr. Somporn Panyindee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง|Citation

เมธานนท์ ศรีสุดดี. (2560). การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Srisuddee M. (2017). The development of price checking form to suppliers of T.P.C.(2000) International Group Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1)เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถามราคาสินค้าจากซัพพลายเออร์เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 2)เพื่อให้การเปรียบเทียบราคาจากซัพพลายเออร์แต่ละรายทำได้ถูกต้องแม่นยำ 3)เพื่อให้มีหลักฐานในการติดตามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างซัพพลายเออร์กับพนักงานขาย ปัญหาเกิดจากการสอบถามราคาในแต่ละวันมีมากกว่าร้อยรายการ ทำให้การจดบันทึกข้อมูลเกิดปัญหาขึ้น โดยการจดบันทึกไม่มีความเป็นระเบียบ บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงทำการพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์หลังจากใช้แบบฟอร์มพบว่า การบันทึกข้อมูลเกิดความถูกต้อง ข้อมูลมีความครบถ้วน ทำให้สะดวกในการเปรียบเทียบราคาประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ :  แบบฟอร์มเช็คราคาสินค้า, ซัพพลายเออร์,  บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด


Abstract

The objectives of this study was: 1) to assure the accuracy and completeness of data recording for product price inquiries from suppliers, 2) to compare prices offered by different suppliers in a more accurate manner, and 3) to create evidence for tracking in case of problems that may occur between the supplier and sale the officers. The problem found that there was price inquiries each day that were involved with over a hundred items, leading to recording of a large amount of data, unordered and incomplete recording. Therefore, a price checking form was developed for suppliers. After using the developed form, it was found that recording was more accurate and complete, providing convenience to efficiently compare prices.

Keywords:   Price checking form, Supplier,  T.P.C.(2000) International Group Co., Ltd.


การพัฒนาแบบฟอร์มเช็คราคาสินค้ากับซัพพลายเออร์ของ บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด|The development of price checking form to suppliers of T.P.C.(2000) International Group Co., Ltd.

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 472
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code