ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

Last modified: March 30, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย
Research Article: Indicators of Total Service Quality of Private Hospitals in Thailand
ผู้เขียน|Author: รุ่งโรจน์ สงสระบุญ | Rungroje Songsraboon
Email: rungroje.s@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of General Management, Faculty of Business Administration,  Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: วารสารศิลปการจัดการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2565 | Journal of Arts Management Vol. 6 No. 1 January – March 2022

การอ้างอิง|Citation

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2565). ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสารศิลปการจัดการ, 6(1), 471-481.

Songsraboon R. (2022). Indicators of total service quality of private hospitals in Thailand. Journal of Arts Management, 6(1), 471-481.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลเอกชนยังคงเป็นธุรกิจการให้บริการที่มีความต้องการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพราะการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง และต้องการส่งมอบการให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายการให้บริการหรือตัวแทนของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายการให้บริการหรือตัวแทนของโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกในสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 140 ตัวอย่าง จากการการคำนวณด้วยวิธี Maximum Likelihood Estimation: MLE) อย่างน้อย 20 เท่าของจำนวนตัวแปรสังเกตได้ ส่วนสถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
ผลการวิจัยพบว่า พบว่า โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง จำนวนเตียง 101 250 เตียง ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ กระบวนการให้บริการ การตอบสนองผู้ใช้บริการ โดยองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรมีค่า 𝓍2/df =1.982, P=0.94, GFI=0.987, AGFI=0.931, NFI=0.991, IFI=0.996, CFI=0.996, RMR=0.001, RMSEA=0.071 เป็นค่ามาตรฐานสูงซึ่งแสดงว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ: ตัวชี้วัด, คุณภาพการให้บริการโดยรวม, โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย


ABSTRACT

Thailand will be entering an aging society. Private hospitals are still service businesses that need to improve their services because of intense market competition and want to deliver good service to users to get the most satisfaction. The purposes of this research were 1) to study the level of opinions of service executives and representatives of private hospitals in Thailand; and 2) to analyze confirmatory factor analysis (CFA) indicators of total service quality for private hospitals in Thailand. The sample group were service executives and representatives of private hospitals in Thailand who were members of the private hospital association. There were 140 samples calculated by the Maximum Likelihood Estimation (MLE) method, at least 20 times the number of observable variables. The statistical methods were path analysis and structural equation modeling (SEM).

The findings revealed that most private hospitals were medium-sized, with 101-250 beds. The highest levels of opinions about indicators of total service quality of private hospitals in Thailand were service process, service user response by confirmatory factor of variables by chi-square of 𝓍2/df =1.982, P=0.94, GFI=0.987, AGFI=0.931, NFI=0.991, IFI=0.996, CFI=0.996, RMR=0.001, RMSEA=0.071 which were the highest standards of indicators of total service quality of private hospitals in Thailand that were consistent with the empirical data.

Keywords: Indicators; Total Service Quality; Private Hospitals in Thailand.


ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการโดยรวมของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย | Indicators of Total Service Quality of Private Hospitals in Thailand

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1049
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code