การแจ้งโอนเงินกรณีจ่ายกลับส่วนราชการ

Last modified: December 17, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การแจ้งโอนเงินกรณีจ่ายกลับส่วนราชการ
Increasing the Efficiency Disbursement of  Funds in the Budget
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรพล ฤกษ์วิรี
Mr.Vorapol  Lerkvaree
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

วรพล ฤกษ์วิรี. (2558). การแจ้งโอนเงินกรณีจ่ายกลับส่วนราชการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

แผนกเบิกจ่าย,  กองควบคุมงบประมาณ  กรมการเงินทหารเรือ, มีหน้าที่ดำเนินการเบิก จ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณที่เบิกแทนส่วนราชการอื่น ขณะที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกเบิกจ่าย ในตำแหน่งเสมียนการเงิน ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้บันทึกการอนุมัติฎีกาในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ จำแนกประเภทและจัดเอกสารเพื่อส่งให้กองต่างๆ เพื่อดำเนินการต่อไป  จัดทำรายงานการประชุม จัดทำรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน ก่อนหน้านี้พบว่า จำนวนฎีกาที่เบิก กับ จำนวนฎีกาที่แจ้งโอนเงินมีจำนวนไม่เท่ากัน  ทำให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ

โครงงานจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โดยทำการศึกษาระบบบัญชีราชการ    ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ  ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกระทรวงการคลัง  ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   วิธีการกระทบยอดเงินที่ได้รับอนุมัติกับยอดเงินที่ได้รับการแจ้งโอน  โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้  ความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ   การเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลาที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร, รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน, ระบบบัญชีราชการ


Abstract

Disbursement department, Budget Control Division, and the Naval Finance Department is responsible for disbursement of funds in the budget, money outside the budget, and budget funds withdrawn on behalf of other government agencies. While attending the internship under the cooperative program in the Disbursement department, as financial clerk, the author was assigned to: 1) record the disbursement of the petitions, which were  approved and verified by the disbursement department head with Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning (RTN ERP); 2) classify and arrange the disbursement of the petitions  to relevant divisions; 3) to prepare monthly disbursement reports. Previously, the author found that the amount of  disbursement of the petitions were approved and verified and  the amount of the petition that informed the money transfer are not equal  causing  long times for inspection.

This project was designed to increase the efficiency of disbursement of funds in the budget, through studying Government accounting systems, Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning (RTN ERP), Government Fiscal Management Information System (GFMIS),
e-Procurement, disbursement procedures of government agencies all related documents, and reconcile the approved amount and the amount of money transferred. This project could increase knowledge and understanding of the disbursement procedures of government agencies, disbursing money efficiently and hopefully  will be useful for those involved.

Keywords: Enterprise Resource Planning, monthly disbursement report, Government accounting systems.


การแจ้งโอนเงินกรณีจ่ายกลับส่วนราชการ / Increasing the Efficiency Disbursement of  Funds in the Budget 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 90
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code