การจัดทำรายภาษีขาย การยื่นแบบภาษีมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ต และการจ่ายชำระผ่าน เค พลัส เอสเอ็มอี

Last modified: December 22, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายภาษีขาย การยื่นแบบภาษีมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ต และการจ่ายชำระผ่าน เค พลัส เอสเอ็มอี
The Preparation of Output Tax Reports, E-filing and Payments via K Plus SME
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอารียา แสงคล้าย
Ms. Areeya Sangkray
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง/citation

อารียา แสงคล้าย. (2564). การจัดทำรายภาษีขาย การยื่นแบบภาษีมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ต และการจ่ายชำระผ่าน เค พลัส เอสเอ็มอี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

          บริษัท นิวบิสซิเนส ซิสเตม จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาอาคารและสำนักงานให้เช่า ตั้งอยู่กลางใจเมือง   เดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าชิดลม  ราชปรารถ  และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอโศก ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท นิวบิสซิเนสฯ ตำแหน่ง พนักงานธุรการบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ จัดทำใบกำกับภาษีขาย และรายงานภาษีขายประจำเดือน ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่ายและเช็คจ่าย  ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านทางอินเทอร์เน็ต   (ภพ.30)  จ่ายชำระเงินผ่านระบบออนไลน์เค พลัส เอสเอ็มอี

          โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีขาย วิธีการชำระเงินผ่านระบบเค พลัส เอสเอ็มอี มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: รายงานภาษีขาย, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญจ่าย


Abstract

          New Business System Co., Ltd. develops buildings and offices for rent and is located at  the city centre. The company is closest to the Chidlom, Ratchaprarop and Asoke MRT stations. During the internship for the cooperative education program as an accounting officer, the student was assigned to check input tax invoices, prepare output tax invoices and monthly output tax reports, check billing and relevant documents to prepare vouchers and cheques, e-filing, and payments via K Plus SME.

          This project allowed the student to gain knowledge and understanding on the procedures for output tax reports, payment methods via K Plus SME and increased work skills.  This raises confidence for future careers and the goal that this project is useful to interested parties.

Keywords:  tax reports, tax invoices, vouchers.


การจัดทำรายภาษีขาย  การยื่นแบบภาษีมูลค่าผ่านอินเทอร์เน็ต และการจ่ายชำระผ่าน เค พลัส เอสเอ็มอี |  The Preparation of Output Tax Reports, E-filing and Payments via K Plus  SME

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 152
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code