ขั้นตอนการบันทึกรายการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศด้วยโปรแกรม Progress Transport System

Last modified: November 28, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกรายการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศด้วยโปรแกรม Progress Transport System
The Procedure for Recording Air Freight Transactions with  Progress Transport System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรักชนก แซ่อึ๊ง นางสาวชนิดา รุ่งเรือง นางสาวดวงกมล ติ่งทอง
Ms. Rakchanok Sae-oueng, Ms. Chanida Rungrueng, Duangkamol  Tingthong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ ปานชัย
Ms. Benchamat Panchai 
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง/citation

รักชนก แซ่อึ๊ง, ชนิดา รุ่งเรือง และ ดวงกมล ติ่งทอง. (2565). ขั้นตอนการบันทึกรายการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศด้วยโปรแกรม Progress Transport System. (สหกิจศึกษา). คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เดอะ คาร์โก้ ไฟล้ท์ส จำกัด เป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นขนส่งทางอากาศ ขณะที่ผู้จัดทำปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจ ในตำแหน่งผู้ช่วยแผนกบัญชี ผู้จัดทำได้รับมอบหมายการบันทึกเช็ครับ เช็คจ่าย ออกใบเสร็จรับเงิน ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย การพิมพ์เช็ค พิมพ์ใบนำฝาก ในโปรแกรมสำเร็จรูป Progress Transport System รวมไปถึงการคัดแยกเอกสาร การตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเอกสารทางบัญชี และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษี  การออกใบแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงินด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Progress Transport System และมีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้นทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ขนส่งทางอากาศ, โปรแกรม Progress Transport System, เอกสารทางบัญชี


Abstract

Cargo Flights Co., LTD is an agent for transporting goods by land, water, air, within  Thailand and internationally, with a focus on air transport. The student  worked during to the cooperative project in the accounting department as an assistant. The duties were to record checks received, checks paid, issue receipts, issue withholding certificates, print checks, and print slips in the ready-made program Progress Transport System. It was important to check completeness of the accounting documents and other tasks assigned.

This project allowed the student to gain knowledge and understand the process of recording tax invoices, issuing invoices, and issuing receipts with the Progress Transport System. The project increased work skills, giving confidence in future careers and hopes that this project will be useful to those who are interested.

Keywords:  air transport, Progress Transport System, accounting documents.


  ขั้นตอนการบันทึกรายการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศด้วยโปรแกรม Progress Transport System | The Procedure for Recording Air Freight Transactions with  Progress Transport System

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 126
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code