ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชีของกองทัพเรือ

Last modified: December 9, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชีของกองทัพเรือ
Procedure of Preparing Travel Expense’ Disbursement Documents via Naval Finance Management Information System (NFMIS)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวญาณี  ลิ้มละมัย
Ms. Yanee Limlamai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล  สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong 
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

ญาณี  ลิ้มละมัย. (2565). ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชีของกองทัพเรือ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

               แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ  กรมการเงินทหารเรือ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชี  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจที่แผนกกรรมวิธีข้อมูล ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่เผชิญเหตุการณ์ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชีของกองทัพเรือ (Naval Finance Management Information System : NFMIS) พิมพ์เอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย ติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสาร  จากนั้นส่งให้แผนกการเงินเพื่อตั้งฎีกาเบิกเงินต่อไป

               โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนจัดการทำใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศ มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: เอกสารเบิกค่าใช้จ่าย, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทักษะการทำงาน


Abstract

               The Data Processing Department, Science Division, at the Naval Finance Department is responsible to plan, manage, coordinate, analyze, develop, and improve data systems related to finance and accounting. During the internship for the cooperative education in the Data Processing Department, the student was assigned to prepare documents for disbursement of travel expenses, to perform official duties in the country, compensation for work performed outside of official hours, and special work via Naval Finance Management Information System (NFMIS), print disbursement documents, follow up with relevant individuals to sign documents, and send to the Finance Department.

               This project allowed the student to gain knowledge and understanding on the procedures of preparing travel expense’ disbursement documents and increase work skills. This raises confidence for future careers and the goal that this project is useful to interested parties.

Keywords:  disbursement documents, travel expenses, work skills.


ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงินและการบัญชีของกองทัพเรือ | Procedure of Preparing Travel Expense’ Disbursement Documents via Naval Finance Management Information System (NFMIS)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 85
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code