การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย

Last modified: July 12, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย
Research Article: Laser Wavelength Measurement by Mathcad-Processing and Simple Spectrometer Technique
ผู้เขียน/Author: ผศ. คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ ศตายุ สุวรรณะโสภณ | Kanit Thongpisisombat and Satayu Suwannasopon
Email: kanit.tho@siam.edu; satayu.suw@siam.edu;
ภาควิชา/คณะ: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Department of  Physics, Faculty of Science,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 | The 7th Academic Science and Technology Conference วันที่ 7 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต

การอ้างอิง/citation

คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ ศตายุ สุวรรณะโสภณ. (2562). การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 853-859). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วัดความยาวคลื่น แสงแสงเลเซอร์ ด้วยวิธีที่แตกต่างกันสองวิธีได้แก่ ในการใช้โปรแกรม Mathcad และการใช้เทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่ายที่ประยุกต์เข้ากับโปรแกรม Theremino spectrometer V2.3 เพื่อคำนวณค่าความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์มาตรฐาน 3 ชนิด ได้แก่ ฮีเลียม-นีออนเลเซอร์ (He-Ne), เลเซอร์พอยเตอร์สีน้ำเงิน และสีเขียว โดยการทดลองวิธีที่ 1 ฉายแสงผ่านสลิทเดี่ยว (เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิด 0.08 mm) และบันทึกภาพโดยกล้อง Charge couple device (CCD) และประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad จากนั้นทำการทดลองวิธีที่ 2 โดยติดตั้งชุดสเปกโตรมิเตอร์แทนที่ตำแหน่งของสลิทเดี่ยว และคำนวณค่าด้วยโปรแกรม Theremino spectrometer V2.3 ผลการทดลองแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่นแสงจากการทดลองเทียบกับค่าความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน พบว่าเลเซอร์สีเขียวมีค่าคลาดเคลื่อนต่ำที่สุด ได้แก่ 0.57% และ 1.34% ตามลำดับ โดยให้ผลการทดลองวิธีที่ 1 มีค่าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานมากกว่าวิธีที่ 2

คำสำคัญ: การวัดความยาวคลื่น, โปรแกรม Mathcad, โปรแกรม Theremino, สเปโตรมิเตอร์


ABSTRACT

The wavelength measurement by using two different experimental methods: 1. Mathcad processing method and 2. Theremino spectrometer V2.3 software method for three different standard laser sources: He-Ne laser, blue and green laser pointer were studied. The 1st method, the laser wavelength were measured by diffraction pattern images from a single slit (0.08 mm width) which captured by Charge couple device (CCD) camera and calculated by Mathcad. The 2nd method, a single slit was replaced by a simple spectrometer and calculated the diffraction spectrum of light by Theremino spectrometer V2.3 software.

The measurement results showed that the lowest percentage error from the first and second method compared with the standard values is green laser pointer are 0.57% and 1.34% respectively. Furthermore, the results showed that the 1st method are close to the standard value than the 2nd method.

Keywords:  wavelength measurement, Mathcad, Theremino, spectrometer.


การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย| Laser Wavelength Measurement by Mathcad-Processing and Simple Spectrometer Technique

Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 581
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code