ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร
Machine Repair Notification Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
น.ส.ยุภาพร จำปามี, น.ส.วันวิสาข์ เจนสิริแก้วปัญญา
Ms. Yupaporn Jumpamee, Ms. Wanvisa Jansirikeawpanya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2564
2021

การอ้างอิง|Citation

ยุภาพร จำปามี และวันวิสาข์ เจนสิริแก้วปัญญา. (2564). ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Jumpamee Y., & Jansirikeawpanya W. (2021). Machine repair notification management system. (Project). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถบริหารจัดการงานแจ้งซ่อมเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดและแก้ปัญหาการทำงานในบริษัทได้ และยังเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้ระบบ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ผลิต ข้อมูลการแจ้งซ่อม ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลอะไหล่ ข้อมูลการเบิกอะไหล่ และออกรายงานต่างๆให้แก่ผู้ใช้งานได้ การพัฒนาระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร คณะผู้จัดทำใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการเขียนคำสั่งการใช้งาน และใช้ Microsoft SQL Server 2008 ในการจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ของระบบ

คำสำคัญ: การสั่งซื้อ, การแจ้งซ่อม, ข้อมูลเครื่องจักร


Abstract

The study of machine repair notification management system had the objective to develop an efficient notification system and to reduce and resolve any issues that might occur at work. In addition, this system will facilitate users to work easier with employee data, customer data, producer information, repairing detail, purchasing order, replacement detail and all related. The students used Microsoft Visual Studio 2017 to write the order instruction and Microsoft SQL server 2008 to store the database.

Keywords: machine details, purchase order, reparing.


ระบบบริหารงานแจ้งซ่อมเครื่องจักร | Machine Repair Notification Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 521
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print