เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล

Last modified: August 17, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล
Front end of Using the Right of the Insurance Policy in the Hospital Website
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจิรเมธ มี้เจริญ
Mr. Jirameth Meejaroen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

จิรเมธ มี้เจริญ. (2564). เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Meejaroen J. (2021). Front end of using the right of the insurance policy in the hospital website. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจปฏิบัติงานที่ บริษัท Plus IT Solution จำกัด และได้รับมอบหมายให้พัฒนาเว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นระบบที่บุคลากรภายในโรงพยาบาลสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าการส่งข้อมูลในระบบงานเดิมเป็นแบบแมนนวล ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาความล่าช้าและข้อมูลสูญหาย จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล โดยใช้ Microsoft Visual Studio Code 1.64, Android Studio 2020.3.1 และ Flutter 2.10.0 เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ใช้ภาษา Dart 2.16 สำหรับเขียนโปรแกรม ทำให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานระบบได้ง่าย สะดวก และลดข้อผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: กรมธรรม์ประกันภัย, โรงพยาบาล, เว็บไซต์ส่วนหน้า


Abstract

The researcher had an opportunity to work at Plus IT Solution Co. Ltd. as an intern student to develop the Front-end Usage of the Right of the Insurance Policy on the Hospital Website. The system was based on the website for those who are hospital staff. The problems found while developing were the previous system sends the information manually and that might cause some delay or loss of information. That is why the project was developed, to solve this problem by using Microsoft Visual Studio Code 1.64, Android Studio 2020.3.1 and Flutter 2.10.0 as development tools, and system coding with Dart 2.16. as a programing language. This system will be more user-friendly and cause less user errors.

Keywords:  front-end website, hospital, insurance policy.


  เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล | Front end of Using the Right of the Insurance Policy in the Hospital Website

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 291
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print