การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ท่าพระ

Last modified: June 5, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ท่าพระ
Maintenance of electrical system at The Mall Group Thaphra Building
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปรัชญา บินมาวัง, นายสุทธิรัฐ  ปัญญาพิสุทธิกุล

Mr.Pratchaya Binmawang, Mr.Sutthirat  Panyapisutthikul

อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร
Asst. Prof.Vyapote   Supabowornsathian
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ปรัชญา บินมาวัง, สุทธิรัฐ ปัญญาพิสุทธิกุล. (2560). การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ท่าพระ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ท่าพระ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดยระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งประกอบด้วยระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสร้างไฟสำรอง และ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย หลักการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าได้ถูกนำเสนออย่างละเอียดในโครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้

คำสำคัญ: การซ่อมบำรุง, ระบบไฟฟ้า, ระบบสร้างไฟสำรอง, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย


Abstract

This cooperative education project presents useful experiences in electrical system maintenance at The Mall Group Thaphra Building. This is a learning experience during cooperative education with The Mall Group Co.,Ltd. The installed electrical system consists of power distribution, lighting, air conditioning, uninterruptible power supply and fire alarm system. Principles of electrical system maintenance have been thoroughly presented in this cooperative education project.

Keywords:  Maintenance, Electrical system, Uninterruptible power supply, Fire alarm system.


การซ่อมบารุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์กรุ๊ป ท่าพระ / Maintenance of electrical system at The Mall Group Thaphra Building

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 624
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print