Tags: Engineering 2017
การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20

กมลรัตน์ ไวกิจเจริญพร. (2560). การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาณุพงศ์ กันยารัตน์. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องจักรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาเปรียบเทียบภาระการคำนวณความเย็นของห้องนอนแต่ละประเภท กรณีศึกษาของโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน

สมพล กิริยา. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบภาระการคำนวณความเย็นของห้องนอนแต่ละประเภท กรณีศึกษาของโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าโสโครก ท่อระบายน้าทิ้งและท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)

รัตนชัย จาตุรนตกุล. (2560). การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าโสโครก ท่อระบายน้าทิ้งและท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิง: กรณีบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ปัณฑ์ธร สระทองแพ. (2560). การตรวจสอบและปรับปรุงข้อผิดพลาดในระบบท่อดับเพลิง: กรณีบริษัท ไพโอเนียร์ โลจิสติกส์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบระบบท่อประปาโดยใช้ท่อพีวีซีและท่อพีพีอาร์ในโครงการโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน

ณัฐภณ ราชเดิม. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบระบบท่อประปาโดยใช้ท่อพีวีซีและท่อพีพีอาร์ในโครงการโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาภาระการทำความเย็นที่เหมาะสมของชั้นสูงสุด: กรณีศึกษาโครงการ แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค

ณวกร คำเสนาะ. (2560). การศึกษาภาระการทำความเย็นที่เหมาะสมของชั้นสูงสุด: กรณีศึกษาโครงการ แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าประปาและท่อน้าร้อน: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว)

ชัชวาล บินฮูเซ็น. (2560). การลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบท่อน้าประปาและท่อน้าร้อน: กรณีศึกษาโครงการ สินธรวิลเลจ ตึก (เอพี-ดับบลิว). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบเคลื่อนที่

ชนชล อ้นทอง. (2560). การออกแบบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบเคลื่อนที่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งและบำรุงรักษาสวิตช์ป้องกันฉุกเฉินในระบบการขนส่ง

ธรรมรงค์ ประทุมศิริ. (2562). การติดตั้งและบำรุงรักษาสวิตช์ป้องกันฉุกเฉินในระบบการขนส่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย

กฤตย์ มิดดี้, ปัณณวัฒน์ อักษรศิริวิทยา และ ชลากร อรุณรัศมี. (2560). ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลาขับของรถยนต์ฟอร์ด รุ่น เฟียสต้า กรณีศึกษา บริษัท ฟอร์ด วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ชัชรินทร์ การนอก. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องมืออัดหัวเพลาขับของรถยนต์ฟอร์ด รุ่น เฟียสต้า กรณีศึกษา บริษัท ฟอร์ด วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ ปิ่นเกล้า) (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง

ธะนะวัฒน์ สีทา, พัชราวรรณ พีชาตะนันท์, กานต์ ว่องวิกย์การ, กรรณ์จิรา สงสายออ และ ธีรทัศน์ ฐิติรัฐพงศ์. (2560). วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน

โครงการสหกิจศึกษานี้การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกันสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับสี เครื่องพิมพ์ รุ่น GTO 52 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการปรับตั้งสีหน้าแท่นพิมพ์และลดปัญหาเรื่องกระดาษยืด

การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500

ศราวุธ สีทาบุญ และ เกล้า วัฒนวิกย์กรรม์. (2560). การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

สิทธิชัย ทางสวาย, อานนท์ สุวรรณศร และ ปรัชญา ไชยพิมพ์. (2560). การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเทอร์โมสแกน

ชื่อโครงงาน: Project Title: การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเทอร์โมสแกน Electrical inspection with Thermo-Scan ชื่อนักศึกษา: Author: นายธณาวุฒิ   บุญบรรลุ      5804200021 Mr. Thanawut Boonbanlu       5804200021 อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์  ธิราวิทย์ Sub Act Lt. Kampree  Thiravith ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester / Academic year: 3/2560 3/2017 การอ้างอิง/citation

การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่

ชื่อโครงงาน: Project Title: การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่ Charge and discharge testing of lead-acid battery for its performance evaluation ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาวเยาวลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด Ms. Yaowaluk   Sitkhunthod อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ นาราษฎร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:

การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด

ชื่อโครงงาน: Project Title: การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด Design and installation of On-Grid Solar Cell System ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาวกชพรรณ สาครจิตร์, นายชนาธิป ปานผอบ Ms. Kotchaphan Sakonjit, Mr. Chanathip  Panpha-ob อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering

การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออฟกริด

ชื่อโครงงาน: Project Title: การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออฟกริด Design and installation of off-grid solar cell system ชื่อนักศึกษา: Author: นายเมธานันท์ อมรพิพัฒนานนท์, นางสาวอมรรัตน์ พินิจเวชการ Mr. Methanan Amornpipattananon, Ms. Amonrat Pinitwatchakarn อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering

การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์แบบอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)

ชื่อโครงงาน: Project Title: การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์แบบอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) Design and construction of automatic radiator leak testing machine controlled by PLC ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาวชนิตา  เพ็ชรหิน Ms. Chanita Phethin อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering

อุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า

ชื่อโครงงาน: Project Title: อุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า Equipments and installation of power distribution system ชื่อนักศึกษา: Author: นางสาว ฉัตรทิพย์ ชูแก้ว Ms. Chattip Chookaew อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ นาราษฏร์ Asst. Prof. Dr. Yongyuth   Naras ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester / Academic year:

การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ท่าพระ

ชื่อโครงงาน: Project Title: การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ท่าพระ Maintenance of electrical system at The Mall Group Thaphra Building ชื่อนักศึกษา: Author: นายปรัชญา บินมาวัง, นายสุทธิรัฐ  ปัญญาพิสุทธิกุล Mr.Pratchaya Binmawang, Mr.Sutthirat  Panyapisutthikul อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์   ศุภบวรเสถียร Asst. Prof.Vyapote   Supabowornsathian ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty:

การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน ณ บริษัท อลูทอป จำกัด

ชื่อโครงงาน: Project Title: การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน ณ บริษัท อลูทอป จำกัด Maintenance of machinery in the Factory at Alutop Co.,Ltd ชื่อนักศึกษา: Author: นายเอกชัย   สียางนอก, นายธนรัตน์   แร่ใจดี Mr.Eakachai  Seeyangnog, Mr.Thanaratana  Raejaidee อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร Asst. Prof.Vyapote   Supabowornsathian ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

ชื่อโครงงาน: Project Title: การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ Maintenances of electrical and air conditioning systems at Queen Sirikit National Convention Center ชื่อนักศึกษา: Author: นายธนัย ปรินแคน Mr.Thanai   Parinkan อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวัลย์  นาคทรัพย์ Asst. Prof. Wipavan  Narksarp ระดับการศึกษา: Degree: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering ภาควิชา: Major: วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering คณะ: Faculty: วิศวกรรมศาสตร์ Engineering ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester /