ระบบการจัดการบริหารงานหอพักกรณีศึกษา : ตึกผู้ใหญ่ระ

Last modified: January 25, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน: 
Project Title: 
ระบบการจัดการบริหารงานหอพักกรณีศึกษา : ตึกผู้ใหญ่ระ
Management Information System Case study: Phuyaira dor
ชื่อนักศึกษา: 
By: 
นายกันตพงศ์ พูนอุย และ นายธีระศักดิ์ ไชยยะ
Mr.Kantaphonh Phoonoui and Mr.Teerasak Chaiya
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
Advisor: 
อ.เอก บำรุงศรี
Mr.Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา: 
Degree: 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science
ภาควิชา: 
Major: 
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ: 
Faculty: 
วิทยาศาสตร์
Science
ภาค/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year: 
1/2561
1/2018

 

บทคัดย่อ

หอพักผู้ใหญ่ระ เป็นธุรกิจนิติบุคคล ปัจจุบันมีปัญหาในการจัดการหอพัก การเก็บข้อมูลการ ค้นหาข้อมูล การคำนวณค่าน้ำ ค่าไฟ ในรูปแบบการจัดเก็บเป็นเอกสาร จึงยากต่อการแก้ไขข้อมูล บางครั้ง อาจทำให้เกิดความผิดพลาด โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหอพักผู้ใหญ่ระ สามารถจัดเก็บข้อมูลห้องเช่า ข้อมูลผู้เช่า ข้อมูลการออกรายงาน ตรวจสอบค้างค่าชำระ การแจ้งซ่อมบำรุง ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ส่งผลต่อการทำงานที่ง่ายขึ้น คล่องตัวขึ้นและยังลดความผิดพลาดในการทำงาน ช่วยลดปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้จัดทำ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา พัฒนาระบบโดย ซอฟต์แวร์ Sublime Text 3 ใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ ใช้ Xampp ในการจำลองเซิฟเวอร์

คำสำคัญ:  หอพัก, อินเทอร์เน็ต, การจัดการ.


Abstract

Phuyaira Dormitory is a juristic person business. Presently, the dormitory encounters the problems of managing dormitory, storing data and search for data, estimating water and electricity bills, and storing these documents. As these results, it is difficult to edit or change data. Sometimes, this led to errors. The developed information technology system for Phuyaira Dormitory could be used to store data on rental rooms, tenants/customers, and reports and to check outstanding balance, to notify maintenance via computer. The developed system could make the work easier, more agile, reduce errors and problem, and increase the efficiency. A user can examine data in the system at any time. The system was developed by Sublime Text 3 software. PHP language was also used to develop system. Xampp was applied to simulate the server.

Keywords:  Dorm, Internet, Management.


ระบบการจัดการบริหารงานหอพักกรณีศึกษา : ตึกผู้ใหญ่ระ | Management Information System Case study : Phuyaira dorm   

Tags:  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, Thailand

 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 670
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print