ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นตอร์ จำกัด)

Last modified: March 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นตอร์ จำกัด)
Health checklist selection system (Case Studies: WK Health Center Co., Ltd.)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐพล ศรีวัฒนวงศ์  5704800052, นางสาวณิชากร หรรษาฤทัยวงศ์   5704800074
Mr. Nattaphol  Sriwattanawong  5704800052, Miss Nichakorn  Hunsaruethaiwong  5704800074
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐพล ศรีวัฒนวงศ์ และณิชากร หรรษาฤทัยวงศ์ . (2561). ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นตอร์ จำกัด). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท ดับบลิว เคเฮลท์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับการบริการตรวจสุขภาพประจำปีของลูกค้าซึ่งในปัจจุบันการจัดทำบริการตรวจสุขภาพประจำปีของทางบริษัทจะต้องทำการติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆให้ลูกค้าเลือกผ่านทางอีเมลเมื่อลูกค้าเลือกโปรแกรมที่ต้องการตรวจทางบริษัทจะทำใบเสนอราคากลับไปอีกครั้งเพื่อยื่นข้อเสนอที่ลูกค้าพึงพอใจซึ่งจะต้องติดต่อสื่อสารกันหลายครั้งทำให้มีความยุ่งยากใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานจึงจะตกลงและทำการตรวจสุขภาพประจำปีได้ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาระบบการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเคเฮลท์เซ็นเตอร์ จำกัด) ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ทำการพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาใช้งาน มีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Bootstrap ระบบมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน แบ่งเป็น บริษัท พนักงาน และผู้ดูแลระบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้โดยสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ต้องการได้ เมื่อทำการเลือกแล้วจะสามารถคลิกเพื่อดูใบเสนอราคาและใบวางบิลได้อัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทมีความรวดเร็วยิ่งขั้น ทำงานได้เป็นระบบมากขึ้นบริษัทสามารถเก็บข้อมูลหลักของลูกค้าและประวัติการตรวจสุขภาพของทางบริษัท ทำให้ง่ายต่อการติดต่อเพื่อตรวจสุขภาพในครั้งต่อไป

 

คำสำคัญ: สุขภาพ, หน่วยตรวจสุขภาพ, ดูแลสุขภาพ


Abstract

WK Health Center Co., Ltd. is a company that takes care of the annual health check service. Nowadays, there are many processes to complete which take a long time, for example, offer health check programs via email and follow up which package that customer will choose, send quotation to a customer to offer the benefit, price or program which all the processes take a long time to communicate. So, the team has developed a system for selecting health check programs online (base from the case study at WK Health Center Co., Ltd.) in order to perform of a web application that developed by using PHP language as a development tool and use MySQL to store, keep and export data. We also using Bootstrap as a tool. The system has divided into a part of the staff, customer and administer which users can use the system by selecting the decided health check program. Once the selection is made, they can click to view the quotation automatically which make users are easy to make a decision and communication faster as well as more effective. Moreover, the company is able to collect either customer information or health check history in database which will be easier for both customer and company for next time.

 

Keywords:  Health, Health examination unit, Health care.


 

ระบบการเลือกรายการตรวจสุขภาพ (กรณีศึกษา บริษัท ดับบลิวเค เฮลท์ เซ็นตอร์ จำกัด)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 406
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print