ระบบร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
Management of Computer Repairs
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธีรพงศ์ ยุชัย, นางสาวธัญญารัตน์ เล็กจี่, นางสาวอนัญญา ปุยะวัฒนะ
Mr. Treerapong Yuchai, Miss. Tanyarat Lekjee, Miss. Ananya Puyawatthana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2566
1/2023

การอ้างอิง|Citation

ธีรพงศ์ ยุชัย, ธัญญารัตน์ เล็กจี่ และอนัญญา ปุยะวัฒน. (2566). ระบบร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์. (โครงงาน). คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Yuchai T., Lekjee T., & Puyawatthana A. (2023). Management of computer repairs. (Project). Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

     ภาคนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบให้มีความสามารถบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาในการติดต่อประสานงานภายในร้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ได้ โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลการสั่งซื้อและรับวัสดุ ข้อมูลการเบิกวัสดุ ข้อมูลการรับซ่อมคอมพิวเตอร์รวมถึงสามารถออกรายงานการสั่งซื้อ รายงานการซ่อมคอมพิวเตอร์ รายงานการเบิกวัสดุและรายงานวัสดุคงเหลือให้แก่ผู้ใช้ได้ การพัฒนาระบบร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นั้น คณะผู้จัดทำใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019 ในการเขียนคำสั่ง และใช้ Microsoft Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูลของระบบ จากผลลัพธ์ระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกรายงานสำหรับการบริหารจัดการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ, การบริหารจัดการร้าน, ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์


Abstract

     This paper focused on the development of a computer repair system to enable effective management of the shop. The system was designed to help solve problems with internal communication for the users. The system recorded the following information: customer data, employee data, part details, purchase and receipt of orders, parts requisition, and customer orders. The program was capable of printing purchasing reports, computer repair reports, requisitions and inventory reports for users. The development of the computer repair system used Microsoft Visual Studio 2019 for coding and Microsoft Server 2008 R2 for database management. The results showed user and employee data was organized, the project increased work efficiency, reporting was more manageable, and increased efficiency of computer repair shop.

Keyword: computer repair, shop management, software development.


ระบบร้านซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์|Management of Computer Repairs

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 252
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print