คุกกี้ธัญพืชซอสสับปะรด

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
คุกกี้ธัญพืชซอสสับปะรด
Cereal Cookie with Pineapple Jam
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศุภาพิชณ์ ลิ้มโรจนวัตร์, นางสาว นวพร เอี่ยมผ่องใส
Ms. Supapit Limrojaanawat, Ms. Nawaporn Aiampongsai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
Ms. Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ศุภาพิชณ์ ลิ้มโรจนวัตร์ และนวพร เอี่ยมผ่องใส. (2564). คุกกี้ธัญพืชซอสสับปะรด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Limrojaanawat S., & Aiampongsai N. (2021). Cereal cookie with pineapple jam. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University


บทคัดย่อ

     ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน ต้องใช้ขนมปังและสับปะรดเป็นส่วนประกอบในอาหาร จึงทำให้มีการทิ้งเศษขนมปังและเศษสับปะรดเป็นจำนวนมาก เศษขนมปังกับแกนสัปปะรดก็มีประโยชน์ การนำเศษขนมปังที่ไม่ใช้แล้วมาทำขนมหรือคุกกี้ในรูปแบบใหม่โดยผสมธัญพืชซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และราดซอสที่ทาจากแกนสับปะรด เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และเป็นเมนูของหวานที่สามารถนำไปเสิร์ฟให้แขกได้รับประทาน ผู้จัดทำได้สารวจความพึงพอใจต่อเมนูคุกกี้ธัญพืชซอสสับปะรดของพนักงานในแผนกครัวจำนวน 8 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุกกี้ธัญพืชซอสสับปะรดโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 หากพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ รสชาติของซอสสับปะรดมีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ ด้านกลิ่นของซอสสับปะรดและด้านความสะดวกในการรับประทาน มีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนด้านการลดต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบนั้นผู้ตอบ แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00

คำสำคัญ: ขนมปัง, สับปะรด, ธัญพืช


Abstract

In everyday cooking, bread and pineapple are main ingredients used for cooking. this results in an excessive amount of bread crumbs and pineapple cores. Bread crumbs and pineapple cores can be used for making whole grain cookies, which is a healthy dessert. Cookies are served with a sauce that has a pineapple core as an ingredient. These method resulted in reducing food waste. Whole grain cookies, also can be served as a dessert for the guest.

The students surveyed the satisfaction of 8 kitchen staff with pineapple sauce cereal cookies using an online questionnaire. It was found that respondents were satisfied with cereal cookies with pineapple sauce overall at the highest level with an average of 4.35. The most satisfied respondents were taste of pineapple sauce, an average of 4.50, followed by the smell of pineapple sauce and the convenience of eating had an average of 4.37. In terms of cost reduction in purchasing raw materials, the respondents were satisfied at a high level, average 4.00.

Keywords: bread, pineapple, grains.


คุกกี้ธัญพืชซอสสับปะรด|Cereal Cookie with Pineapple Jam

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 235
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code