เครื่องดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้ ทีเช็ค

Last modified: December 7, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เครื่องดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้ ทีเช็ค
Mango Minty Tea Shake
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววัลภา  อาจจรูณ
Miss Wanrapa  Arjjaroon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี  ทองอร
Miss Nantinee  Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

วัลภา  อาจจรูณ. (2563). เครื่องดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้ ทีเช็ค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Arjjaroon W. (2020). Mango Minty Tea Shake. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานเครื่องดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake)  จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำเครื่องดื่มที่เป็นรูปแบบใหม่ในการดื่มชา ทำให้รู้สึกสดชื่นและทำให้การดื่มชาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชาร้อนอีกต่อไป นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากมะม่วงสุกที่มีสรรพคุณมากมายเสริมภูมิต้านทานของร่างกายและยังเป็นยาระบายชั้นดี โดยทำการศึกษาถึงสรรพคุณของมะม่วงสุกและชาเปเปอร์มิ้นท์ทั้งนี้ยังศึกษา ดอกไม้ ที่สามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้ความสดชื่น อาทิเช่น กุหลาบที่สามารถนำมาทำเป็นไซรัปเพื่อเพิ่มรสชาติของเครื่องดื่มให้มีความกลมกล่อมน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างตัวเลือกรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าและทางโรงแรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จากที่ได้ทำการทดลองเครื่องดื่ม ทีเช็ค ผู้จัดทำได้ทำการ สำรวจความคิดเห็น โดยการทำแบบทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวน 30 คน การศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจ ในด้านสี รสชาติ และ กลิ่นของเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านความแปลกใหม่ของ ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากเช่นกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงงานเครื่องดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้ ทีเช็ค (Mango Minty Tea Shake)   มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก

คำสำคัญ: เครื่องดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้, เปเปอร์มิ้นท์, ทีเช็ค


Abstract

The Mango Minty Tea Shake project was created to investigate how to create a new tea drink. It makes you feel refreshed and makes tea drinking not just hot tea anymore. It also benefits from ripe mangoes that have many properties that boost the body’s immune system and is also a good laxative. By studying the properties of ripe mangos and peppermint tea, they also studied flowers that can be used to make refreshing beverages, such as roses that can be made into syrups to enhance the taste of the drink to be mellow and appetizing. even more, It also offers consumers and hotels with new options to consider. The authors have prepared a poll based on their testing of the drink, Tea Shake. The study indicated that a sample of 30 participants had a high level of satisfaction with the color, taste, and smell of beverages after doing a satisfaction test. In terms of creativity and novelty, the product is also of high quality, suggesting that the Mango Minty Tea Shake project has a high amount of total pleasure.

Keywords:  Mango Mint Drink, Peppermint Tea, Tea Shake.


เครื่องดื่มแมงโก้มิ้นท์ตี้ ทีเช็ค|Mango Minty Tea Shake

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 92
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print