น้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้
Lemon Peel and Lemongrass Cleaner
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชุติมา  ทิพย์โท
Miss Chutima Thipto
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

ชุติมา  ทิพย์โท. (2563). น้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Thipto C. (2020). Lemon peel and lemongrass cleaner. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน ต้องใช้มะนาวและตะไคร้เป็นส่วนประกอบในอาหารหลายอย่าง จึงทำให้มีการทิ้งเปลือกมะนาวและตะไคร้เป็นจำนวนมาก  ประกอบกับการทำอาหารอยู่ตลอดเวลาทำให้ต้องคอยทำความสะอาดเตาและอุปกรณ์ที่มีคราบน้ำมันและไขมันต่างๆให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้า  โครงงานน้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอาขยะจากการทำอาหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบเข้มข้นไว้ใช้ในแผนกครัว และเพื่อลดต้นทุนของโรงแรมในการซื้อน้ำยาทำความสะอาด   ผู้จัดทำได้สำรวจความพึงพอใจต่อน้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ของพนักงานในแผนกครัวจำนวน  8 คน  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อน้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกมะนาวโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35  หากพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านการขจัดคราบมันและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังมีค่าเฉลี่ย 4.50  รองลงมาคือ ด้านกลิ่นของเปลือกมะนาวและตะไคร้และด้านความสะดวกในการใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.37   ส่วนด้านการลดต้นทุนในการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดนั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00

คำสำคัญ: น้ำยาทำความสะอาด, เปลือกมะนาว, ตะไคร้


Abstract

In daily cooking, lemons and lemongrass are used as ingredients in many dishes. As a result, a large number of lemon peels and lemongrass were discarded. In addition to cooking all the time, the stove and equipment have oil and grease stains and must be kept clean for good hygiene of customers.

Lemon Peel and Lemongrass Cleaner Project’s objective was to reduce costs by using the remaining raw materials to make new products. To study the satisfaction with the cleanser from lemon and lemongrass peel, the author used an online questionnaire from specialized employees in the kitchen department of 8 people as a tool to collect data. The respondents sent the satisfaction questionnaire online. The results of the assessment of opinions in the questionnaire were as follows: that the respondents were satisfied with the cleaning solution from lemon peel at the highest level, with an average of 4.35. The most satisfied respondents were,in terms of removing oily stains and non-irritating to the skin, average was 4.50, followed by the smell of lemon and lemongrass, and the ease of use with an average of 4.37. The respondents had a high level of satisfaction with an average of 4.00.

Keywords:  cleaner, lemon peel, lemongrass.


น้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกมะนาวและตะไคร้ | Lemon Peel and Lemongrass Cleaner

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2464
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print