ขนมนูกัตอัลมอนด์และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขนมนูกัตอัลมอนด์และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง
Nougat Almond and Dried Strawberry
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัชชา   พงษ์ทวี
Ms. Nutcha  Pongtawee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ณัชชา   พงษ์ทวี. (2563). ขนมนูกัตอัลมอนด์และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pongtawee N. (2020). Nougat Almond and Dried Strawberry. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท แผนกครัวเบเกอรี่ ผู้จัดทำได้คิดค้นเมนู ขนมนูกัตอัลมอนด์และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง ที่มีที่มา
จากนูกัตฝรั่งเศสและได้นำมาปรับปรุงสูตรใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ทางโรงแรม และเพื่อเพิ่มตัวเลือกสินค้าใหม่ให้ลูกค้าในการเลือกซื้อขนม

หลังจากได้ทำการทดลองทำนูกัตอัลมอนด์และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง ผู้จัดทำได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 30 ชุด โดยผลการประเมินความพึงพอใจนั้นสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ช่วงอายุ 20-29 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.00 และช่วงอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00 โดยทางด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 23.33 และเป็นพนักงานแผนกครัวเบเกอรี่คิดเป็นร้อยละ 23.33 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 53.33 โดยคะแนนความถึงพอใจที่มีต่อ “ขนมนูกัตอัลมอนด์และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง” ด้านกลิ่นมีความพึงพอใจระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.30 รองลงมาด้านเนื้อสัมผัส มีความพึงพอใจระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.10 ด้านสีมีความพึงพอใจระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.07 ถัดมา ด้านความหวาน มีความความพึงพอใจระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.00 ด้านความแปลกใหม่มีความพึงพอใจระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.90 ทั้งนี้ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.07

คำสำคัญ: นูกัต, อัลมอนด์, สตรอเบอร์รี่อบแห้ง


Abstract

From internship of cooperative education at Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel in the bakery kitchen department, the researcher designed a new menu item, Nougat Almond and Dried Strawberry derived from French Nougat and was adapted for a new recipe. The objectives of this study were to increase income of the hotel and to add new choices of products for customers for buying sweets.

After cooking the Nougat Almond and Dried Strawberry, the project intern created 30 sets of satisfaction questionnaires. The results of the satisfaction survey indicated that most respondents were female, at 60.00%; aged between 20 and 29, at 40.00; aged between 30 and 39 at 40.00%. In occupation part, most respondents had personal occupations, at 23.33%; employees in bakery kitchen department, at 23.33%. The respondents who graduated with a Bachelor’s degree, was 53.33%. Satisfaction points on “Nougat Almond and Dried Strawberry” regarding odor had a satisfaction at a high level at mean 4.30. “Nougat Almond and Dried Strawberry” regarding texture had a satisfaction at a high level at mean 4.10. “Nougat Almond and Dried Strawberry” regarding color had a satisfaction at a high level at mean 4.07. “Nougat Almond and Dried Strawberry” for sweetness had a satisfaction at a high level at mean 4.00. “Nougat Almond and Dried Strawberry” for novelty had a satisfaction at a high level at mean
3.90.The overall satisfaction was at a high level at mean 4.07.

Keywords: Nougat, Almond, Dried Strawberry.


ขนมนูกัตอัลมอนด์และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง|Nougat Almond and Dried Strawberry

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 451
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print