ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last modified: February 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Rent a Vending Space of Vendors in Open-Air Market in Bangkok Area
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกานต์พิชชา ไตรมณี
Ms. Kanphitcha Traimanee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

กานต์พิชชา ไตรมณี. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Traimanee K. (2017). Marketing mix factors affecting the decision to rent a vending space of vendors in open-air market in Bangkok area. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ค้าในตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ได้จำนวนตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ t-test, One Way ANOVA (F – test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการขายสินค้าระหว่าง 2 – 5 ปี โดยมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันดับที่ 1 ด้านราคา (x̄ = 4.59) อันดับที่ 2 ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (x̄ = 4.58) อันดับที่ 3 ด้านการส่งเสริมการตลาด (x̄ = 4.57) อันดับที่ 4 ด้านบุคคล (x̄ = 4.52) อันดับที่ 5 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (x̄ = 4.48) อันดับที่ 6 ด้านกระบวนการ (x̄ = 4.47) และอันดับที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์ (x̄ = 4.36) ตามลำดับ สำหรับการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้า พบว่า ส่วนใหญ่เช่าแผงขายสินค้าขนาดพื้นที่ (ล็อค) ระหว่าง 5 – 10 ตร.ม. บาท มีการเช่าพื้นที่ขายแบบรายวันมากที่สุด มีจำนวนเงินลงทุนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่ค้าขายอาหารและเครื่องดื่ม และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปัจจัยทางด้านราคา เป็นปัจจัยอันดับแรกที่ผู้ค้าให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นหนึ่งในต้นทุนทางตรงที่จะทำให้การขายสินค้านั้นมีกำไรมากน้อยเพียงใจนอกจากต้นทุนของสินค้าที่นำมาจำหน่าย ดังนั้นการตั้งราคาค่าเช่าพื้นที่ขายสินค้าของเจ้าของตลาดควรมีการกำหนดราคาอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับทำเลที่ตั้ง รวมทั้งคู่แข่งขันด้วย จึงจะทำให้ผู้ค้าเกิดการตัดสินใจเช่าพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ผู้ค้า, ตลาดนัด


Abstract

This research study is aimed at exploring the marketing mix factors affecting the decision to rent a vending space of vendors in flea markets in Bangkok area. A total of 400 vendors are selected by random sampling for infinite population method. A set of questionnaires are employed as a data collection tool. The statistical analysis tools utilized are Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation. The hypothesis is tested using t-test and One-Way ANOVA (F – test).

The findings indicate that the majority of the correspondents are male high school graduates. Their ages range 20 – 30 years old. The marital status is single. Their monthly income range 10,001– 20,000 baht. The correspondents have been operating the business for 2 – 5 years. In terms of marketing mix factors influencing the decision to rent a vending space, Price plays the most significant role (x̄ = 4.59), followed by Physical Evidence/Environment and Presentation (x̄ = 4.58), Promotion (x̄ = 4.57), People (x̄ = 4.52), Place (x̄ = 4.48), Process (x̄ = 4.47), and Product (x̄ = 4.36), respectively. In terms of the decision to rent a vending space, the majority of the correspondents opt for a vending space with the sizing between 5 – 10 square meters. They mostly prefer daily renting. The capital investment ranges 5,001 – 10,000 baht. A vending space is for food and beverage stall.

The test of hypothesis signifies that overall, different personal factors and marketing mix factors affect the decision to rent a vending space of vendors in open-air markets in Bangkok area at the statistical significance of 0.05.

Price factor is the initial factor in which vendors prioritize since it plays the role of direct cost. It depends of the cost of goods for sell whether the shop will post a lot of profits or not. For that reason, the landlord must be reasonable in setting up a renting price for vending space. The landlord is advised to consider the location and the competitor, which will also allow vendors to decide to rent a vending space more easily.

Keywords:  Marketing Mix Factors, Trader, Open-Air Market.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร / Marketing Mix Factors Affecting the Decision to Rent a Vending Space of Vendors in Open-Air Market in Bangkok Area

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 494
Previous: ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขาบ้านสีลม
Next: การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code