การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: February 24, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Integrated Marketing Communications of The Insurance Industry That Influences Consumers’ Decision to Buy Life Insurance in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวหทัยชนก ชนัศรุติพันธุ์
Ms. Hathaichanok Chanutrutipun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช
Assoc. Prof. Dr. Jomphong Mongkhonvanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง|Citation

หทัยชนก ชนัศรุติพันธุ์. (2560). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Chanutrutipun H. (2017). Integrated marketing communications of the insurance industry that influences consumers’ decision to buy life insurance in Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติ t-test, One Way ANOVA (F – test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ตามลำดับ สำหรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับที่ 1 ด้านการตลาดทางตรง (x̄ = 4.43), อันดับที่ 2  ด้านการโฆษณา (x̄ = 4.36),  อันดับที่ 3  ด้านการขายโดยใช้พนักงาน (x̄ = 4.34),  อันดับที่ 4 ด้านการส่งเสริมการขาย  (x̄= 4.22) และอันดับที่ 5 ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (x̄ = 3.99) ตามลำดับ และการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อประกันชีวิตแบบแบบออมทรัพย์ ทำประกันชีวิตด้วยทุนประกันระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท จ่ายเบี้ยประกัน ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท/กรมธรรม์ มีความถี่ในการซื้อประกันชีวิตระหว่าง 1 – 2 ครั้งต่อปี และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ คือ พนักงานขาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปัจจัยส่วนบุคคล และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการทำประกันจากการศึกษา พบว่า การใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในด้านการตลาดทางตรง ส่งผลต่อการตัดสินใจมาที่สุด ดังนั้น ธุรกิจประกันควรพัฒนาการทำตลาดทางตรงให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

คำสำคัญ: การตลาดแบบบูรณาการ, การตัดสินใจซื้อ, ธุรกิจประกัน


Abstract

The purpose of this study is to examine the approaches of integrated marketing communications in the insurance industry influencing consumers’ decision to buy life insurance in Bangkok. A total of 400 insured are selected by random sampling for infinite population method. A set of questionnaires are employed as a data collection tool. The analyses of data are conducted by statistical frameworks: frequency, percentage, mean, and standard deviation. The researcher applies t-test and One Way ANOVA (F – test) in hypothesis testing.

The findings imply that the majority of the correspondents are married females aged between 20-30 years old who hold at least Bachelor’s Degree. The correspondents are private company employees with an average monthly income ranging 20,001–30,000 baht respectively. In terms of the approaches of integrated marketing communications in the insurance industry influencing consumers’ decision to buy life insurance in Bangkok, direct marketing is projected as the most significant approach (x̄= 4.43), advertising ranks second (x̄= 4.36), followed by personal selling (x̄= 4.34), sales promotion (x̄= 4.22), and public relations (x̄= 3.99), respectively. In the matter of consumers’ decision to buy life insurance, the results indicate that the majority of the correspondents prefer to purchase savings insurance plans. The initial face amount ranges 100,001 – 500,000 baht. The value of life insurance premiums ranges 10,001 – 20,000 per policy. The correspondents purchase life insurance product once or twice a year. The influencer in decision-making process of buying life insurance is the insurance sales agent.

The hypothesis-testing results signify that — overall — personal factors and the integrated marketing communication approaches in the insurance industry differently affect consumers’ decision to buy life insurance in Bangkok at a level of statistical significance of 0.05.
The approaches of integrated marketing communications play the most important role in consumer decision-making processes. Therefore, the insurers are advised to develop the most effective direct marketing strategies which can serve directly at the point of full customers’ satisfaction.

Keywords:  Integrated Marketing Communications, Buy Decision, Insurance Industry.


การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจประกันที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร / Integrated Marketing Communications of the Insurance Industry that Influences Consumers’ Decision to Buy Life Insurance in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 446
Previous: ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัคส์ สาขาบ้านสีลม
Next: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ขายสินค้าของผู้ค้าในตลาดนัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code