ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค

Last modified: July 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค
Marketing-Mix factors influencing Customer Preferences in Using Lending Services at Krungthai Bank, Seacon Bangkhae Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปวิตรา ภูลสนอง
Miss Pawitra Poolsanong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การเงินและการธนาคาร
Finance and Banking
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

ปวิตรา ภูลสนอง. (2561). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Poolsanong P. (2018). Marketing-mix factors influencing customer preferences in using lending services at Krungthai Bank, Seacon Bangkhae Branch. (Master’s independent study). Bangkok: Graduate School, Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค จากการสุ่มตัวอย่างลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค จำนวน 400 ราย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ผลการสารวจระดับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค เป็นรายด้าน มากที่สุดดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านกระบวนการบริการ ( x̄ = 4.58) อันดับที่ 2 ด้านราคา ( x̄ = 4.56) อันดับที่ 3 ด้านบุคคล ( x̄ = 4.51) อันดับที่ 4 ด้าน การส่งเสริมการตลาด ( x̄ = 4.50) อันดับที่ 5 ด้านผลิตภัณฑ์ ( x̄ = 4.47) อันดับที่ 6 ด้านการสร้าง และนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ( x̄ = 4.40) และอันดับที่ 7 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ( x̄ = 4.34) ตามลาดับ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอน บางแค 5 ลำดับแรก คือ อันดับ 1 ท่านใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแคเพราะเงื่อนไขการผ่อนชำระ และระยะเวลาปลอดเงินต้นสอดคล้องกับความสามารถของผู้กู้ ( x̄ = 4.76) อันดับ 2 ท่านใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค เนื่องจากพนักงานเอาใจใส่และตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี ( x̄ = 4.74) อันดับ 3 ท่านใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค เนื่องจากพนักงานมีจรรยาบรรณในการให้บริการ ( x̄ = 4.68) อันดับ 4 ท่านใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแคเพราะสัดส่วนวงเงินกู้สอดคล้องกับหลักประกัน ( x̄ = 4.62) อันดับ 5 ท่านใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค เนื่องจากการอนุมัติสินเชื่อมีความรวดเร็วทันต่อความต้องการ ( x̄ = 4.60) ตามลำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, สินเชื่อ, ธนาคารกรุงไทย


Abstract

This research study aims to examine marketing-mix factors influencing customer preferences in using lending services at Krungthai Bank, Seacon Bangkhae branch. A total of 400 samples were randomly selected using random sampling method. A set of questionnaires is utilized as a tool to collect data. The analyses of data were conducted using statistical techniques: frequency, percentage, mean and standard deviation. The multiple regression analysis is employed to test the hypothesis.

The results and findings indicate that the majority of the participants were married females aged ranging from 31 – 40 years old. They finished at least a Bachelor’s Degree. They monthly income ranges 20,001 – 30,000 baht. The marketing-mix factors influencing customer preferences in using lending services at Krungthai Bank, Bang Khae branch rank as follows: procedures (x̄ = 4.58), price (x̄ = 4.56), people (x̄ = 4.51), promotion (x̄ = 4.50), product (x̄ = 4.47), physical evidence (x̄ = 4.40) and place (x̄ = 4.34), respectively.

The correspondents’ preferences towards lending services provided by Krungthai Bank, Seacon Bang Khae branch rank as follows: Instalment conditions and grace period are in line with lendees’ capabilities (x̄ = 4.76), the bank’s staff provide satisfactory services (x̄ = 4.74), the bank’s staff are honest and provide services with career ethics (x̄ = 4.68), the bank’s loan amount was in line with lending agreement or loan collateral x̄ = 4.62) and the bank provides fast lending approval (x̄ = 4.60), respectively.

The tested hypothesis signifies that the marketing-mix factors — price and promotion — play the most important role in customer preferences towards lending services at Krungthai Bank, Seacon Bangkhae branch at a statistical significance level of 0.05

Keywords: Marketing-mix factors, Loan, Krungthai Bank


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค|Marketing-Mix factors influencing Customer Preferences in Using Lending Services at Krungthai Bank, Seacon Bangkhae Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 194
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code