ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาคลองสาน ของผู้บริโภค

Last modified: July 19, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของผู้บริโภค
Factors Influencing Customer Preference Towards Services at Cafe Amazon, Khong San Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพงศธร นวลศิริ
Mr. Pongsathon Nunsiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapodok
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

พงศธร นวลศิริ. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของผู้บริโภค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Nunsiri P. (2018). Factors influencing customer preference towards services at Cafe Amazon, Khong San branch. (Master’s independent study). Bangkok: Graduate School, Siam University.


บทคัดย่อ

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการ ร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาคลองสาน ของผู้บริโภค จากการสุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตคลองสาน จำนวน 400 ราย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

     ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพ โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท สำหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค มากที่สุดดังนี้ อันดับ 1 ด้านราคา ( x̄ = 4.58) อันดับที่ 2 ด้านบุคคล ( x̄ = 4.53) อันดับที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( x̄ = 4.39) อันดับที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ค่าเท่ากัน ( x̄ = 4.38) และอันดับที่ 5 ด้านกระบวนการ ( x̄ = 4.33) ตามลำดับ ส่วนความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค มากที่สุดดังนี้ อันดับที่ 1 ด้านการตอบสนองลูกค้า ( x̄ = 4.55) อันดับที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ( x̄ = 4.52) และอันดับที่ 3 ด้านความไว้ใจในการบริการ ( x̄ = 4.48) ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ, ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ, ด้านบุคคล, ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของผู้บริโภค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

     การจัดด้านบุคคลของร้านคาเฟ่อเมซอลในการให้บริการอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจในการใช้บริการซึ่งสะท้อนออกมาในความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาคลองสานของผู้บริโภค มากที่สุด คือ ด้านการตอบสนองลูกค้า ดังนั้นควรจะต้องรักษามาตรฐานนี้ให้คงไว้อย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ: ร้านคาเฟ่อเมซอน, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความต้องการใช้บริการ


Abstract

This research study aims to examine factors influencing customer preference towards services at Cafe Amazon, Khong San branch. A number of 400 participants are selected using random sampling method. A set of questionnaires is utilized as a tool to collect data. The analyses of data are employed using statistics tools: Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. The Multiple Regression Analysis method is chosen to test hypothesis.

The findings and results indicate that the majority of the participants are females aged 21–30 years old. Their marital status is single. They finish at least a Bachelor’s degree. Most of the participants work as private company employees, earning a monthly income ranging from 10,001–20,000 baht. The Marketing Mix factors influencing customer preference towards services at Cafe Amazon, Khong San branch rank as follows: Price ( x̄ = 4.58), People ( x̄ = 4.53), Place ( x̄ = 4.39), Product, Promotion and Physical Evidence ( x̄ = 4.38), and Procedures ( x̄ = 4.33), respectively. Customer preference towards services at Cafe Amazon, Khong San branch ranks as follows: Responsiveness ( x̄ = 4.55), service quality ( x̄ = 4.48) and trust ( x̄ = 4.48), respectively.

The tested hypothesis finds that Marketing Mix factors influencing customer preference towards services at Cafe Amazon, Khong San branch – Procedures, Physical Evidence, People, Products, Promotion and Place – influence customer preference towards the services in statistically significance at the level of 0.05.

Personnel management of Cafe Amazon is satisfactory as seen from the consumer’s response regarding their preference towards services at Cafe Amazon, Khlong San brance. The most preferred practice is Responsiveness. The branch is advised to maintain such standard in its operations.

Keywords: Cafe Amazon, Marketing Mix Factors, Service Preferences.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคลองสาน ของผู้บริโภค|Factors Influencing Customer Preference Towards Services at Cafe Amazon, Khong San Branch

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 253
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code