ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค

Last modified: May 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขาซีคอนบางแค

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ 

Marketing Mix Factors that Influencing to Used of Loan Service of Krung Thai Bank Seacon Bangkae Branch

ชื่อผู้วิจัย

ปวิตรา ภูลสนอง

สาขาวิชา

การจัดการการเงินและการธนาคาร

ปีการศึกษา

2561

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

หน้าปก

01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศและคำอุทิศ 04_ack.pdf

5

สารบัญ                                                                                    

05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11

บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

11_ref.pdf
12

ภาคผนวก (ถ้ามี)

12_app.pdf
13

ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี)

13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 58
Previous: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ
Next: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการร้านคาเฟ่อเมซอน สาขาคลองสาน ของผู้บริโภค