การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเป็นสังคมออนไลน์สำหรับเกมเมอร์

Last modified: June 28, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเป็นสังคมออนไลน์สำหรับเกมเมอร์
Mobile Application Development of an Online Community for Gamers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัสราพร  เสือเหลือง 6104800005, นายณัฐธีร์   ฉันท์แต่ง 6104800008
Miss Phatsaraporn   Suealueang 6104800005,  Mr. Nuttee   Chanteang 6104800008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2564
2/2021

การอ้างอิง|Citation

พัสราพร เสือเหลือ และ ณัฐธีร์ ฉันท์แต่ง. (2564). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเป็นสังคมออนไลน์สำหรับเกมเมอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Suealueang P., & Chanteang N. (2021). Mobile application development of an online community for gamers. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาสื่อกลางออนไลน์สำหรับเกมเมอร์ ในการค้นหาเพื่อนร่วมเล่นเกมที่มีความชอบเหมือนกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่นเกม โดยพัฒนาเป็นโมบายแอปพลิเคชันแบบครอสแพลตฟอร์ม ทำงานได้ทั้งบนแพลตฟอร์มของแอนดอรยด์และไอโอเอส มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล NoSQL ผู้ช้งานเป็นได้ทั้งผู้สร้างปาร์ตี้เกมและผู้เข้าร่วมปาร์ตี้เกม ระบบสามารถแนะนำเกมตามความชื่อชอบแพลตฟอร์มของเกมตามที่ผู้ใช้กำหนด โดยสุ่มเลือกจำนวน 10 รายการ แนะนำเกมตามความนิยมโดยนับจากความถี่ของปาร์ตี้เกมนั้นสูงสุด และแนะนำเกมใหม่ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ออกแบบตามหลักการของ UX และ UI และเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Flutter Framework และภาษา Dart จัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase ผลจากการทดสอบระบบโดยคณะผู้จัดทำ ฟังก์ชันต่างๆ สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด ข้อมูลมีความถูกต้อง

คำสำคัญ: สังคมออนไลน์, เกมเมอร์, เกมออนไลน์, ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล, ครอสแพลตฟอร์ม


Abstract

The objective of this project was to develop online media for gamers to seek out like-minded people and exchange online experiences. Using the cross-platform mobile application that works on both Android and iOS platforms, the application utilizes social media, and cloud computing. The database architecture of this application was NoSQL, in which the users can be both the party host and attendant. The application, therefore, can recommend games that fit the profile of each player. The user interface was designed according to UX/UI principles. Flutter Framework and Dart language were the developmental tools. After the implementation, the application works according to the specification and the data is accurate.

Keywords:  social media, gamers, online game, NoSQL Database, cross-platform.


การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเป็นสังคมออนไลน์สำหรับเกมเมอร์ | Mobile Application Development of an Online Community for Gamers  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 692
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print