พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสะพานบุญ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสะพานบุญ
Mobile Application Development for Saphan Boon
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฏฐพงศ์  พรหมศร 6004800057
Mr. Natthapong  Promsorn    6004800057
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรญา แหยมเจริญ
Miss Janya    Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

ณัฏฐพงศ์  พรหมศร. (2563). พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสะพานบุญ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Promsorn N. (2020). Mobile application development for Saphan Boon. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษานี้ เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสะพานบุญให้กับพรรคก้าวไกล เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของพรรคก้าวไกลผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากเว็บไซต์ของพรรค โดยแอปพลิเคชันสะพานบุญมุ่งเน้นเพื่อการช่วยเหลือประชาชน โดยประชาชนสามารถร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันสะพานบุญได้ รวมถึงจะเป็นช่องทางหลักในการรับบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปบริจาคและช่วยเหลือประชาชน ผู้จัดทำได้รับมอบหมายจากบริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ให้พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ โดยในการพัฒนาระบบผู้จัดทำพัฒนาจากฐาน API Services และฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดการเขียนชุดคำสั่งและเวลาในการพัฒนา ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือภาษา Dart ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

คำสำคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน, บริจาค, พรรคก้าวไกล, บริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด


Abstract

The objective of this cooperative education project was to develop a mobile application for Saphan Boon’s move forward party. This would be a new channel for public relations the news of the move forward party via mobile phone. The application focuses on helping people, and they can inform or ask for help through the application. It is the main channel for accepting donations for helping people. The cooperative internship students were assigned by Absolute Management Solutions Co., Ltd. to develop this application based on the API Services and the existing database to reduce coding and development time. The computer language used was Dart, and coding used Visual Studio Code.

Keywords:  Mobile Application, Donation, Move Forward Party, Absolution Management Solutions Co., Ltd..


  พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสะพานบุญ  | Mobile Application Development for Saphan Boon

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 195
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print