เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต
Concrete Order Data Management Web Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายไชยา  จันทร์เฉลิม 6204800002
Mr. Chaiya Chanchaloem 6204800002
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา  แหยมเจริญ
Miss Janya  Yamchaoren
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ไชยา จันทร์เฉลิม. (2563). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chanchaloem C. (2020). Concrete order data management web application. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบบริหารการขายผ่านระบบคลาวด์ สำหรับธุรกิจก่อสร้าง โดยผู้ใช้บริการหลักของทางบริษัทประกอบด้วยบริษัทในเครือของ SCG  รวมถึงตัวแทนจำหน่ายของ SCG ซึ่งคอนกรีตหรือปูนซีเมนต์ เป็นผลิตภัณฑ์หลักหนึ่งของ SCG ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบสั่งจองสินค้าปูนซีเมนต์ในส่วนของ Back-end เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ รองรับการทำงานไซต์งานก่อนสร้างที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ตามความต้องการของแต่ละภูมิภาค และข้อมูลมีการรวมศูนย์อยู่ที่เดียวกัน ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ และสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ตได้

คำสำคัญ: ธุรกิจก่อสร้าง, คอนกรีต, ปูนซีเมนต์, การขาย, บริษัท รูดี้ เทคโนโลยี จำกัด


Abstract

Rudy Technology Company Limited is a cloud sales management system provider for construction businesses. The main users of the company are all SCG affiliates and SCG’s distributors and cement and concrete are the main products of SCG. The cooperative internship student was assigned to develop a concrete order management system in the back-end part to manage the order information rapidly, reduce operating procedures, supporting the work of pre-construction sites across the country, according to the needs of each region, and centralizing the data in one resource. The system was based on a web application platform that the users can use via a web browser, and can use with tablet devices.

Keywords:  Construction business, Concrete, Cement, Sales order system, Rudy Technology Company Limited.


เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต |  Concrete Order Data Management Web Application

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 274
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print