ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

Last modified: November 20, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Motivation Factors Improvement in Construction Industry
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนิรุทธ์ พรหมเด่น
Mr. Nirut Promdem
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

นิรุทธ์ พรหมเด่น. (2560). ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

In the Construction Industrial Organizations, working employees tend to work hard and are under pressure to work under TQC (Time, Quality, Cost) concepts. The successful organization which can achieve their defined goals will need several important motivation factors. Employee is a very important one. Since employee is the most import resource who can help to drive the organization to operate efficiently and is a major force in bringing the organization forward to achieve the targets. The aims of this study is to identify the factors that can motivate employees in the construction industrial organization to meet their demands and increase their working efficiency.
The individual study sample groups are ideas from 500 employees of a case study company by using questionnaires to acknowledge and improve motivation factors. The questionnaire is designed to collect and analyze motivation factor data that may affect the working performance.

From the study, it is found that important motivation factors include: job conditions, working environment, career paths and staff relationship while salary is just a minor motivation factor.

 


ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง / Motivation Factors Improvement in Construction Industry

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 207
Previous: การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
Next: การปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังของการผลิตสลิงอ่อน