การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course: กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 21, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course: กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: A Survey on the Success of the Block Course Study Case Study: Master of Engineering Curriculum, Siam University
ผู้เขียน/Author: กัญจน์ นาคามดี และ วันชัย ริจิรวนิช |Kan Nakhamdee & Vanchai Rijiravanich
Email: vanchai.rij@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Graduate School of Engineering Management, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการระดับชาติ “เศรษฐกิจเอเชียในโลกยุคใหม่” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยสยาม | The 8th National Academic Conference of 2017 ” The Asian Economy in the New World” 6 July 2017, Siam University

การอ้างอิง|Citation

กัญจน์ นาคามดี และ วันชัย ริจิรวนิช. (2560). การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course: กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ “เศรษฐกิจเอเชียในโลกยุคใหม่”ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 วันที่ 6 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยสยาม (หน้า 762-775). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Nakhamdee K., & Rijiravanich V. (2017). A survey on the success of the block course study: Case study Master of Engineering Curriculum, Siam University. In The 8th National Academic Conference of 2017 “The Asian Economy in the New World” 6 July 2017, Siam University (pp. 762-775). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการงานวิศวกรรม (Master of Engineering in Engineering Management, MENG) ที่มหาวิทยาสยามจะมีกระบวนการดำเนินตามแบบ block course มาต่อเนื่องเกือบสิบปี แต่ยังมีการกล่าวหาในทางที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดความจำเป็นในการศึกษาจากการสำรวจคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันในความสำเร็จของการจัดการระบบการเรียนการนี้

การศึกษาเป็นการสำรวจด้วยแบบสอบถามสำหรับการเรียนแบบ Block Course จากแหล่งข้อมูลคือนักศึกษาในปัจจุบัน บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ คณาจารย์ผู้สอน และคณาจารย์ผู้บริหารหลักสูตร ในประเด็นปัญหาด้านความคิดเห็น 12 ประเด็น ประเด็นของปลายเปิด 2 ประเด็น

ผลการศึกษาพบว่า มีความเห็นไปในทางเห็นด้วยอย่างมากถึงมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่และมีส่วนน้อยที่เป็นค่อนไปทางปานกลางโดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอในส่วนของจุดเด่น/จุดด้อยและความคาดหวัง

คำสำคัญ: กระบวนการจัดตารางการเรียนการสอนทางวิชาการ, บล็อคคอรคส


ABSTRACT

The block course scheduling concept was adopted for the Master of Engineering Program (MENG) at Siam University for nearly a decade. There still exist some comments over suck educational system.

Therefore, this study intends to survey ideas from all of the involved graduates, students and staff to insist the success of this education process. The study is conducted by using the questionnaire to survey the ideas related to the block course learning process from the present students, the MENG graduates, and the staff on 12 issues together with 2 open ideas issue.

From the study, it is revealed that most of the ideas agree mostly with block course system and only the minor portion agree with some comments on the strength/weakness and expectations. Keywords:

Keywords:  Academic, Scheduling Process, Block Course.


การสำรวจผลการศึกษาด้วยการเรียนแบบ Block Course: กรณีศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม|A Survey on the Success of the Block Course Study Case Study: Master of Engineering Curriculum, Siam University

Graduate Schools, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 686
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles